Geen indexatie

Veel pensioenregelingen in Nederland kennen voorwaardelijke toeslagverlening (vaak ook indexatie genoemd). Dat wil zeggen dat de pensioenen worden aangepast aan de ontwikkeling van de lonen of de consumentenprijzen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De pensioenregeling van Abbott kende geen indexatie vanwege het bijzondere karakter van de regeling. De Basis Module was namelijk een eindloonregeling en dat is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkwam omdat veel bedrijven die te kostbaar vinden.

Deze informatie gaat over het pensioen dat je bij Abbott opbouwde tot en met uiterlijk 29 juni 2023. In deze pensioenregeling bouw je geen pensioen meer op. Bekijk hier informatie over de huidige pensioenregeling van Abbott.

Abbott heeft destijds samen met de vakorganisaties en ondernemingsraden besloten voor de Basis Module de eindloonregeling te handhaven, maar wel zonder indexatie van de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers. Bij een eindloonregeling wordt je pensioen gebaseerd op je laatstverdiende salaris voordat je met pensioen gaat. In de loop van je carrière zal je salaris gewoonlijk stijgen, niet alleen door verhogingen die in de cao worden afgesproken, maar ook door promoties en functieveranderingen. Al die verhogingen worden met terugwerkende kracht meegenomen in je pensioenopbouw. Daardoor zul je bij aanvang van je pensioen een aanzienlijk hogere pensioenuitkering hebben dan bij een middelloonregeling waarbij je salaris wordt gebaseerd over het salaris dat je gemiddeld over je hele loopbaan hebt verdiend. Bij de eindloonregeling van Abbott wordt je pensioen na je pensionering niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Het pensioen dat je bij je pensionering krijgt, houd je levenslang.

Verhoging van je pensioen in deze regeling vanaf 30 juni 2023

Het pensioen dat je hebt staan in de Basis Module (de eindloonregeling) verhogen wij elk jaar per 1 april op basis van de cao-lonen, berekend over de periode van oktober tot oktober (van het voorgaande jaar). Dit geldt alléén als je tot en met 29 juni 2023 in dienst was bij Abbott en pensioen opbouwde in de oude regeling én op 30 juni 2023 ook in dienst was en nog bent. Als je uit dienst gaat bij Abbott of met pensioen gaat dan stoppen ook de verhogingen van je pensioen in de Basis Module.

De verhoging van de pensioenen in de oude Basis Module gelden níet voor jou als je vóór 29 juni 2023 al uit dienst was bij Abbott of met pensioen bent gegaan.

Beschikbare Premie Module

De Beschikbare Premie Module kende door het karakter van een beschikbare premieregeling ook geen indexatie. Jij en Abbott betaalden premies. Die werden belegd en naarmate je meer rendement maakte, bouwde je een hoger pensioenkapitaal op. Met dat kapitaal diende je als je met pensioen wilt gaan een periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Dat doe je bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die verzekeraars bieden, kon je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering en soms ook voor een combinatie van die twee. Bij een variabele uitkering bleef je na je pensionering doorbeleggen en was je uitkering afhankelijk van de behaalde rendementen.  Op het moment dat je je pensioenkapitaal omzet in een periodieke uitkering is de rentestand van groot belang. Hoe hoger de rente hoe meer pensioen je kunt aankopen met je kapitaal.

Uitzondering

De oude pensioenregeling van Abbott kende een uitzondering waarbij het pensioen wel geïndexeerd wordt. Als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

Meer informatie vind je in het pensioenreglement.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023