Pensioenbegrippen

Hier lees je wat verschillende begrippen betekenen.

AOW
AOW is de afkorting voor de Algemene Ouderdomswet. Het is het basispensioen van de overheid. Je ontvangt deze uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW-leeftijd
Vanaf wanneer je AOW krijgt, hangt samen met je geboortedatum. En dit is nu misschien nog niet bekend. De overheid stelt de AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren vast.  Wanneer jouw verwachte AOW-leeftijd is, zie je op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Arbeidsongeschikt
Als je door ziekte langer dan 2 jaar niet (volledig) kunt werken en daardoor een uitkering via het UWV ontvangt.

Beschikbare premieregeling
Voor dit type pensioenregeling gaan we uit van de ingelegde premies. Hiermee bouw je een kapitaal op. Als je met pensioen gaat, dan koop je met dit kapitaal een pensioenuitkering aan bij een externe verzekeraar. Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, staat nu nog niet vast. Dit hangt samen met de inleg, de rendementen op de beleggingen en hoe hoog de rente is als je met pensioen gaat. De huidige pensioenregeling van Abbott is een beschikbare premieregeling.

Beleggingen
Pensioenfonds Abbott belegt de premies die jij en de werkgever betalen voor je pensioen. Zo kunnen wij je pensioen laten groeien. Beleggingen zijn investeringen in bijvoorbeeld bedrijven of overheden. Dit kan winst opleveren, maar ook verlies. Daarom gaan we er voorzichtig mee om.

Bijzonder partnerpensioen
Het deel van je partnerpensioen dat je opbouwde tot het einde van jullie relatie, dat voor je ex-partner is als jij overlijdt.

Dekkingsgraad
Dit is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle pensioenen die het nu en in de toekomst moet betalen. Is dit 100%, dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen.

Echtscheidingsconvenant
Dit is een officieel document bij een scheiding. Hierin leg je de afspraken vast die je met je ex-partner maakt. Dit geldt ook voor de afspraken die je maakt over de verdeling van je pensioen.

Eindloonregeling
Voor je pensioen in deze regeling gaan we uit van je laatstverdiende salaris. Gaat je salaris omhoog, dan verhogen we ook al je eerder opgebouwde pensioen. Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, hangt samen met je laatste salaris voordat je met pensioen gaat en hoe lang je voor Abbott hebt gewerkt. De oude Basis Module bij ons pensioenfonds is een eindloonregeling. Deze gold tot en met 29 juni 2023.

Franchise
Over een deel van je salaris bouw je geen pensioen op. Je krijgt namelijk ook AOW van de overheid. Je betaalt hier dus ook geen premie over. Dit is de franchise.

Kapitaal
Dit woord komt voor bij de beschikbare premieregeling. Met de premies en de beleggingsrendementen bouw je een totaalbedrag op. Dit is jouw kapitaal. Daarmee koop je een (bijvoorbeeld) maandelijkse uitkering aan als je met pensioen gaat.

Life-Cycle beleggen
Dit is een beleggingsvorm die wordt gebruikt bij de Beschikbare Premieregeling. Hoe ouder je wordt, hoe minder risico wij nemen met de beleggingen voor je pensioen. Dit gaat automatisch. Als je jonger bent, heb je namelijk meer tijd om mogelijke verliezen goed te maken. Je kiest zelf tot op zekere hoogte hoeveel risico je met jouw beleggingen neemt. Daarvoor kies je tussen een offensief, defensief of neutraal risicoprofiel.

Opbouwpercentage
Dit is een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is je brutosalaris (inclusief vakantiegeld) verminderd met de franchise. Je pensioen groeit elk jaar een stukje verder met je opbouwpercentage. Dit gold voor de oude Basis Module, die tot en met 29 juni 2023 actief was.

Ouderdomspensioen
Dit is het pensioen voor jezelf dat je via Abbott opbouwt. Je krijgt dit pensioen als je met pensioen gaat en zolang je leeft. Dit pensioen gaat op zijn vroegst in op je 60ste en op zijn laatst op je 70ste.

Partnerpensioen
Dit is het pensioen dat je partner krijgt als jij overlijdt.

Pensioen uitruilen
Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je ouderdomspensioen omzetten naar een hoger partnerpensioen of andersom. Voor je pensioen uit de beschikbare premieregeling is het wel nodig dat de verzekeraar waar je je pensioen onderbrengt, dit als mogelijkheid aanbiedt.

Pensioenaanspraak
Hiermee wordt je pensioen bedoeld dat nog niet is ingegaan. Dit geldt voor je pensioen in de oude Basis Module, maar ook voor het pensioenkapitaal dat je opbouwt via de beschikbare premieregelingen.

Pensioengevend salaris
Dit is het salaris waar wij van uitgaan voor je pensioen. Dit is je maandelijkse salaris plus de ploegentoeslag. Over zowel je salaris als je ploegentoeslag wordt ook nog vakantietoeslag en 13e maand berekend. Het salaris waarover je pensioen opbouwt is in een jaar gelijk aan je maandelijkse salaris, verhoogd met de ploegentoeslag en maal 14.

Pensioengrondslag
Dit is je pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Over de pensioengrondslag bouw je elk jaar pensioen op.

Pensioenrichtdatum
Tijdens de opbouw van je pensioen houden we er rekening mee dat je op je 68ste met pensioen gaat. Dit is de pensioenrichtleeftijd. Je kiest wel zelf (binnen de regels van de pensioenregeling) wannéér je met pensioen gaat. 

Premie
De premie is het bedrag dat jij en je werkgever betalen om pensioen voor jou op te bouwen.

Risicoprofiel
Dit is hoeveel risico je wilt en kunt nemen met het beleggen voor jouw pensioen. Het geldt voor je pensioen in de Beschikbare Premieregeling, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto Pensioenregeling. Je vult je risicoprofiel zelf in via de website van Goldman Sachs.

Uniform Pensioenoverzicht
Bouw je pensioen bij ons op, dan sturen wij je elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht zie je:

  • hoeveel pensioen je tot nu toe opbouwde;
  • wat je verwachte pensioen is;
  • en wat je partner en kinderen krijgen als je overlijdt.

Waardeoverdracht
Hierbij neem je je opgebouwde pensioen bij je vorige werkgever mee naar je pensioen bij je nieuwe werkgever. Dit regel je via je nieuwe pensioenuitvoerder.

Wezenpensioen
Dit is het pensioen voor je kind(eren). Zij krijgen dit als jij overlijdt, totdat zij 18 worden. Studeert een kind of is het arbeidsongeschikt, dan keren wij het uit totdat het kind 27 wordt.

Goed om te weten

Deze woordenlijst is bedoeld als toelichting op de informatie op de website. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bij vragen of onduidelijkheden is het pensioenreglement leidend. Deze vind je hier.