Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga trouwen of samenwonen?

Als je deelnemer bent van Stichting Pensioenfonds Abbott dan bouw je een ouderdomspensioen op. Daarnaast voorziet de pensioenregeling in een partnerpensioen voor je partner en een wezenpensioen voor je eventuele kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.

Wie geldt als partner voor het pensioenreglement?

Een partnerpensioen is er alleen voor de partner die als zodanig wordt erkend in het pensioenreglement. Een partner is volgens het reglement:

  • de wettige echtgeno(o)t(e) van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde;
  • de partner met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan;
  • de ongehuwde man of vrouw, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer dan wel ongehuwde gepensioneerde een gemeenschappelijke huishouding voert in de zin van dit pensioenreglement.

In andere gevallen wordt een partner volgens het reglement niet als zodanig erkend en kan dus ook geen aanspraak maken op een partnerpensioen.

Aanmelden van je partner

Het is belangrijk dat het pensioenfonds weet wie je partner is. Als je in Nederland gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft dat in principe niet, want het pensioenfonds krijgt daarover automatisch een bericht van de Basisregistratie Personen. Als je in het buitenland gaat trouwen, moet je dat wel aan het fonds doorgeven. Dat kan via een formulier dat je via Mijn Pensioen  kunt downloaden.

Samenwonen

Als je gaat samenwonen, stuur dan een kopie van de samenlevingsovereenkomst naar onze adminstrateur AZL. In dit geval moet je dat zelf regelen. Zorg dat je partner is aangemeld, want anders kan je partner geen aanspraak maken op het partnerpensioen. Via Mijn Pensioen kun je het formulier downloaden om je partner aan te melden.