Privacy statement

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland en zijn administrateur AZL (hierna: ‘wij’) hebben persoonlijke gegevens van jou nodig. Dit is om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Het gaat bijvoorbeeld om je woonadres, salaris en burgerlijke staat.

Wij verwerken je persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren ze. Dit doen wij volgens de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, lees je hieronder.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • Van alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds;
 • van alle bezoekers van de website;
 • van iedereen die contact met ons opneemt.

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

 • van jou, bijvoorbeeld wanneer je een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt;
 • van je werkgever. Dit zijn bijvoorbeeld je salarisgegevens en je parttimepercentage. Wij ontvangen alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van je pensioen. Je (persoons)gegevens worden via een beveiligde verbinding in een afgeschermde omgeving geleverd;
 • van (semi-)overheidsinstanties, bijvoorbeeld van je gemeente voor je actuele adresgegevens of van UWV wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken van alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds in elk geval deze persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres- en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat; bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner;
 • financiële gegevens, zoals salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen;
 • BSN.

Wanneer bij ons bekend/als van toepassing verwerken wij ook:

 • gegevens van de partner wanneer je samenwoont en je je partner hebt aangemeld zoals bepaald in het pensioenreglement;
 • gegevens over arbeidsongeschiktheid, zoals je arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je toestemming wanneer je nieuwsbrieven wilt ontvangen:
 • gegevens die je achterlaat als je de website bezoekt. Zoals je IP-adres of, afhankelijk van je cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:

Wettelijke verplichtingen
Dit zijn bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:

 • de Pensioenwet;
 • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
 • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
 • de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen jou en je werkgever);
 • de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen je werkgever en het pensioenfonds);
 • het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen jou en het pensioenfonds).

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

 • je toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of voor het dagelijks beheer van het pensioenfonds);
 • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is, worden je persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

 • interne verstrekkingen aan medewerkers van het pensioenfonds en aan medewerkers van zijn administrateur, en verstrekkingen tussen het pensioenfonds en zijn administrateur;
 • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • belastingdienst;
 • andere (semi-)overheidsinstanties zoals CBS en UWV;
 • derden die wij inschakelen om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren.

De beveiliging van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, pensioenfonds en administrateur, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van je persoonsgegevens.

Verwerking buiten de Europese Unie

Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat je persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG.

Je rechten

Op grond van de wet heb je rechten waarvan je gebruik kunt maken tegenover organisaties die je persoonsgegevens verwerken:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’);
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als recht op dataportabiliteit);
 • recht van bezwaar.
 • Je kunt een beroep doen op deze rechten. Wil je van je rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien je beroep op een van je rechten altijd schriftelijk in. Je krijgt altijd van ons een bericht.

Wanneer kun je gebruik maken van je rechten: twee voorbeelden

Wanneer je:

 • wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je een beroep doen op het recht van inzage;
 • van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kun je een beroep doen op het recht van rectificatie.

Klacht indienen

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien je klacht altijd schriftelijk in. Je krijgt altijd van ons een bericht.

Intrekken van verleende toestemming

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Je doet dat op dezelfde manier als hoe je de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Je persoonsgegevens verwerken wij met als doel om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij je persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij je persoonsgegevens.

Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij je persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor je gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van je persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en ze hebben geen impact op je privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op je privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om je toestemming zodra je de website van het pensioenfonds bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de cookieverklaring.

Contact

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 17 mei 2018 en is voor het laatst aangepast op 21 december 2018.