Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden?

Bij een echtscheiding moeten de voormalige partners niet alleen omgaan met alle emotionele aspecten. Zij moeten zakelijk ook veel regelen. Daarbij hoort ook het pensioen. Vaak realiseren mensen zich niet dat een scheiding ingrijpende gevolgen heeft voor hun pensioen.

Je partner heeft wellicht recht op een deel van je pensioen

Als je gaat scheiden heeft je ex-partner wettelijk het recht op een deel van het pensioen dat je hebt opgebouwd. Als je ex-partner werkt en daarbij pensioen opbouwt, heb je op precies dezelfde manier recht op een deel van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd. Dit recht kan zowel gelden voor het ouderdomspensioen als voor het partnerpensioen. Dit recht geldt overigens alleen als je:

  • gehuwd bent geweest;
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
  • of met iemand die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is, ten minste twee jaar onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd.

Je partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Om dit recht te kunnen doen gelden, moet één van de twee partners binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding hiervan via een wettelijk voorgeschreven formulier mededeling hebben gedaan aan het pensioenfonds. Dit formulier kun je verkrijgen via het fonds. Je hebt echter ook de mogelijkheid om de verdeling anders te regelen in een echtscheidingsconvenant, waardoor een en ander wellicht veel eenvoudiger kan.

Reglement geeft alle details

Veel meer informatie over de precieze regels van pensioen en scheiding vind je in het pensioenreglemen[IB1] t. In dit korte artikel op deze site willen we je vooral bewust maken van de mogelijk ingrijpende gevolgen van een echtscheiding voor je pensioen en wat je moet of kunt doen als je in deze situatie terechtkomt.

Meld een scheiding of beëindiging van een partnerrelatie bij AZL

Het is van groot belang om een scheiding te melden bij onze administrateur AZL (de contactgegevens staan op de knop Contact op de homepage). Ook gewezen deelnemers en gepensioneerden moeten een echtscheiding of beëindiging van de relatie melden.  AZL krijgt overigens ook een melding van de scheiding via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Na de melding wordt de echtscheiding in de administratie verwerkt. Dit betekent concreet dat het opgebouwde partnerpensioen wordt afgesplitst ten gunste van de ex-partner. Vervolgens wordt een brief naar de deelnemer en naar de ex-partner verstuurd over de afsplitsing van het bijzonder partnerpensioen. In die brief wordt ook gewezen op de mogelijkheid van pensioenverevening. Dit is de verdeling van het ouderdomspensioen. Dit geldt alleen als je gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad. Verevening wordt niet automatisch toegepast. Als jij en je ex-partner gebruik maken van het recht op verevening, moet je dit expliciet melden bij het pensioenfonds.

Laat je bijstaan door een pensioendeskundige of financieel adviseur

Pensioen is op zich al een ingewikkeld onderwerp. De gevolgen van een scheiding voor je pensioen en dat van je (ex-)partner zijn nog veel complexer. In de praktijk is gebleken dat (echtscheidings)advocaten vaak onvoldoende pensioenkennis hebben. Ons advies is specialistische hulp in te roepen; als werknemer van Abbott kun je ook een beroep doen op de consulenten van ICAS via het Employee Assistance Programme (tel. 0800 456 57 58). Zij kunnen je assisteren bij het vinden van deze specialistische hulp. Het gaat bij pensioenen immers vaak om veel geld en om je financiële toekomst.

Gevolgen voor pensioen goed overzien

Als je gaat scheiden, heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de hoogte van je toekomstige pensioen. Het is belangrijk om daar goed van doordrongen te zijn en de tips ter harte te nemen. Ook als je in de toekomst een nieuwe partner zou krijgen, dient die er rekening mee te houden dat jouw toekomstige pensioeninkomen lager kan zijn door je vroegere scheiding.

Formulieren

In het portaal Mijn Pensioen [IB2] kun je een formulier te downloaden waarmee je de afspraken kunt doorgeven die je bij een scheiding met je ex-partner hebt gemaakt over het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

In het portaal Mijn Pensioen [IB3] kun je ook het formulier downloaden waarmee je bij beëindiging van de relatie de partner met wie je samenwoonde, kunt afmelden.


 [IB1]Link naar het huidige pensioenreglement

 [IB2]Link naar portaal Mijn Pensioen

 [IB3]Link naar portaal Mijn Pensioen