Financieel crisisplan

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland heeft een crisisplan waarin het bestuur beschrijft welke maatregelen het kan nemen als er sprake is van een financiële crisis voor het pensioenfonds. Daarin staat ook wat het effect van deze maatregelen is, welke procedures doorlopen moeten worden en hoe de deelnemers worden geïnformeerd. Zodoende kan het bestuur slagvaardig opereren wanneer een crisissituatie daadwerkelijk optreedt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als de verplichtingen sterk stijgen zonder dat daar een stijging van de beleggingen tegenover staat of door instorting van de aandelenkoersen. In dit artikel beschrijven we de hoofdzaken van het financieel crisisplan.

Uitleg begrippen

Om de mogelijke maatregelen van het crisisplan goed te kunnen begrijpen, is het nuttig eerst wat uitleg over enkele financiële termen te geven.

Een belangrijke graadmeter bij het bepalen van de financiële situatie van het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage. De Nederlandsche Bank (DNB) verlangt van alle pensioenfondsen dat zij minimaal een dekkingsgraad van circa 105% hebben. Dit noemt men het Minimaal Vereist Vermogen. Daarnaast hanteert DNB een tweede eis die voor elk pensioenfonds verschillend is en die afhankelijk is van het gevoerde beleggingsbeleid. Hoe meer risico een fonds daarin neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad is, zodat een fonds voldoende reserves heeft om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Dit noemt men het Vereist Vermogen. Voor pensioenfonds Abbott was het vereist vermogen circa 118% per begin 2016.

Wanneer is er sprake van een financiële crisissituatie

Dit financieel crisisplan treedt in werking als de primaire doelstelling tot het uitkeren van pensioenen in gevaar komt. Er is sprake van een financiële crisissituatie: Indien de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds niet in staat is, om zonder aanvullende maatregelen binnen een periode van tien jaar te herstellen tot het Vereist Vermogen. Op dat moment is de beleidsdekkingsgraad lager dan de “kritische beleidsdekkingsgraad”.

Dit is de beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er niet langer in slaagt om binnen de wettelijk gestelde maximale termijn te voldoen aan het Vereist Vermogen, zonder de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden of de aangesloten ondernemingen onevenredig te schaden en tot het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten over te moeten gaan. Voor pensioenfonds Abbott is de kritische beleidsdekkingsgraad nu 101%. Op basis van de maximale parameters in het wettelijk kader zou de kritische beleidsdekkingsgraad 94% mogen bedragen. De kritische dekkingsgraad wordt opnieuw vastgesteld als er sprake is van een herstelplan. Indien vijf opeenvolgende jaren de beleidsdekkingsgraad onder het Minimaal Vereist Vermogen ligt en de actuele dekkingsgraad in het laatste jaar ook onder het Minimaal Vereist Vermogen ligt.

Maatregelen die ter beschikking staan

Het bestuur heeft alle mogelijke crisismaatregelen onderzocht en besproken. Dit heeft geleid tot drie crisismaatregelen die in onderstaande volgorde van prioriteit kunnen worden ingezet. Indien nodig kunnen deze maatregelen ook gelijktijdig worden ingezet.

1. Bijstorting aangesloten ondernemingen.

De aangesloten ondernemingen hebben in het verleden aanvullende stortingen aan het fonds gedaan op basis van de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde afspraken. In de lopende uitvoeringsovereenkomst is eveneens sprake van additionele bijdragen door de aangesloten ondernemingen. Indien het fonds met een tekortsituatie te maken krijgt, stelt het fonds in overleg met de aangesloten ondernemingen een herstelplan conform de Pensioenwet op voor het voldoen van een extra premie.

2. Premieverhoging

De premie die door de aangesloten ondernemingen verschuldigd is, is de actuariële premie. Deze wordt vastgesteld als de kostendekkende premie op basis van het Financieel Toetsingskader. Indien het fonds met een tekortsituatie te maken krijgt, treedt het fonds tijdig in overleg met de aangesloten ondernemingen over een mogelijke verhoging van de verschuldigde premie.

3. Korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten

Als uiterste crisismaatregel kan het bestuur besluiten tot vermindering van verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten. Het pensioenfonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners, pensioengerechtigden en de aangesloten ondernemingen schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De pensioenaanspraken en -rechten van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en ex-partners worden in dit geval procentueel evenveel (uniform) gekort. Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om voldoende te kunnen herstellen.

Evenwichtige belangenafweging

Het bestuur maakt voor de inzet van crisismaatregelen onderscheid naar het effect ervan op de verschillende groepen belanghebbenden. Hiermee zorgt het bestuur voor een evenwichtige verdeling van de lasten in een financiële crisissituatie.

Communicatie met belanghebbenden

Als er sprake is van een financiële crisissituatie zal het bestuur met de toezichthouder communiceren op de daarvoor voorgeschreven wijze en met inachtneming van de daarvoor voorgeschreven termijnen. De aangesloten ondernemingen worden geïnformeerd over de crisissituatie door de vertegenwoordiging in het bestuur van het pensioenfonds. Indien de mogelijkheid tot een additionele bijdrage van de aangesloten ondernemingen aan de orde komt, zal het bestuur van het fonds daarover tijdig met de aangesloten ondernemingen in overleg treden. Alvorens tot crisismaatregelen te besluiten zal het bestuur tijdig een oordeel vragen aan het verantwoordingsorgaan. Indien crisismaatregelen nodig zijn zal het fonds per brief aan alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners en pensioengerechtigden communiceren dat van een crisissituatie sprake is en dat crisismaatregelen moeten worden genomen. Ook zal het fonds in die brief aangeven welke crisismaatregelen dat zullen zijn en per welke datum ze zullen worden toegepast. Indien geen aanvullende maatregelen nodig zijn, kan worden volstaan met de opmerking op het UPO dat er sprake is van een herstelplan. Op de website zal het fonds geregeld publiceren over de financiële situatie.

Volledige crisisplan staat in Abtn

Dit artikel bevat de hoofdzaken van het financieel crisisplan. Het volledige plan is opgenomen als bijlage VII van de Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn). Klik hier om naar de pagina te gaan waar je de de Abtn kunt downloaden.