Financieel crisisplan

In de situatie van een financiële crisis wil Pensioenfonds Abbott slagvaardig kunnen handelen. Voor die situaties is er een financieel crisisplan. Deze informatie geldt voor de pensioenen die zijn opgebouwd in de oude Basis Module tot en met 29 juni 2023.

In het plan staat welke maatregelen het fonds kan nemen als er een financiële crisis ontstaat. Ook staat erin wat de maatregelen doen en wat de afspraken zijn rondom de inzet van de maatregelen. Verder staat er bijvoorbeeld in hoe wij de deelnemers informeren.

Wat is een financiële crisis

Het plan gaat in als het betalen van de pensioenen in gevaar komt. Het is een financiële crisis als het fonds te weinig geld heeft en dit niet binnen 10 jaar kan herstellen. Hiervoor is de beleidsdekkingsgraad belangrijk.

Maatregelen

Dit is wat het fonds kan doen om een financiële crisis te verhelpen. Afhankelijk van de situatie kiest het bestuur de beste maatregel of een combinatie ervan. Als het bestuur kiest voor inzet van (een van de) maatregelen, dan verdeelt het bestuur de lasten zo eerlijk mogelijk over alle belanghebbenden.

1. Aangesloten ondernemingen betalen extra
2. De premie gaat (tijdelijk) omhoog
3. De pensioenen gaan omlaag

Communicatie

In een situatie van financiële crisis communiceert het bestuur als volgt.

  1. Met de toezichthouder communiceert het bestuur volgens de richtlijnen en binnen de afgesproken termijnen
  2. De aangesloten ondernemingen krijgen hun informatie via hun vertegenwoordiging in het bestuur van het fonds
  3. Voordat het bestuur maatregelen inzet, legt het dit voor aan het verantwoordingsorgaan
  4. Alle groepen deelnemers ontvangen een brief met de maatregelen.
  5. Het fonds bericht regelmatig over de financiële situatie op de website.

Meer weten?

Het volledige plan lees je in bijlage VII van de Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn). Download hier de nota.