Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van werkgever verander?

Als je van werkgever gaat veranderen, heeft dat gevolgen voor je pensioen. Nadat je dienstverband tot een eind komt, betalen de werkgever en jij immers geen premie meer voor de pensioenopbouw. Je moet dan besluiten wat je gaat doen: je opgebouwde pensioen laten staan bij je huidige pensioenfonds of het meenemen naar het fonds van je nieuwe werkgever. Dat laatste heet waardeoverdracht.

Waardeoverdracht aanvragen

Je bij je vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken worden dan ingebracht in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Het is wettelijk geregeld dat werkgevers en pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) verplicht moeten meewerken aan waardeoverdracht. Alleen als een pensioenfonds een dekkingsgraad (de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen uitgedrukt in een percentage) heeft van minder dan 100%, mag het niet meewerken aan waardeoverdracht. Zodra deze financiële situatie is verbeterd, kan de overdracht weer plaatsvinden.

Voorstel

Pensioenregelingen kunnen per werkgever sterk verschillen. Dus als je besluit tot waardeoverdracht moet de waarde van je oude pensioenaanspraken eerst worden vastgesteld op basis van de regeling van je nieuwe werkgever. Daarvan krijg je een voorstel en vervolgens beslis je definitief of je de waardeoverdracht wilt. Als je je pensioen wilt overdragen moet je dat na je indiensttreding aanvragen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Ook je partner moet instemmen met de waardeoverdracht.

Formulier

Als je de bij je vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken wilt overdragen naar Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland, kun je het formulier om een offerte voor waardeoverdracht aan te vragen downloaden via Mijn Pensioen.

Kijk goed naar de verschillen tussen pensioenregelingen

Over het algemeen is het heel zinvol waardeoverdracht te overwegen. Je houdt dan immers je opgebouwde pensioenkapitaal bij elkaar in plaats van het te spreiden over meerdere kleinere potjes bij verschillende werkgevers. Of waardeoverdracht echter in jouw concrete situatie zinvol is, hangt sterk af van de verschillen tussen de pensioenregelingen van je oude en je nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht naar Basis Module bij Abbott

Abbott kent tot een salarisgrens van € 65.330 (2022) een eindloonregeling waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Dat betekent dat tijdens je dienstverband alle salarisverhogingen tot die grens worden meegenomen in je pensioenopbouw. Als je bij Abbott komt werken en je salaris ligt beneden de salarisgrens voor de eindloonregeling, dan zal het vaak gunstig zijn je pensioen te laten overdragen naar Abbott.

Waardeoverdracht naar nieuwe pensioenregeling

Als je Abbott verlaat en je bent nog vrij jong, dan kan het tevens vaak gunstig zijn om je pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever. Dat geldt ook als die nieuwe werkgever geen eindloonregeling heeft, maar de in Nederland gebruikelijke middelloonregeling, waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het gemiddelde salaris over de gehele loopbaan. Abbott kent namelijk geen toeslagverlening. Als je je pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Abbott laat staan, worden ze dus niet aangepast aan de stijgende kosten van het levensonderhoud en vooral op de lange termijn kan dat een behoorlijk verschil maken. Dus als je nog vrij jong bent, kun je over het algemeen beter je pensioen meenemen en inbrengen in de middelloonregeling van de nieuwe werkgever als die wel toeslagverlening kent.

Nieuwe baan kort voor je pensioen

Als je Abbott enkele jaren voor je pensioen verlaat, is het uiteraard weer een heel ander verhaal. Het kan ook zijn dat je nieuwe werkgever een beschikbare premieregeling heeft die afhankelijk is van de behaalde beleggingsrendementen. Dan gelden er weer andere overwegingen omdat het punt van het missen van toeslag dan niet van toepassing is.

Waardeoverdracht Beschikbare Premie Module en Vrijwillige Bijspaar Module

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module en/of de Vrijwillige Bijspaar Module en je verlaat Abbott voor je pensionering, dan heb je twee mogelijkheden. De eerste is dat je je pensioenkapitaal op je ‘Mijn Pensioen’ rekening bij NN Investment Partners laat staan totdat je met pensioen gaat en je met het opgebouwde kapitaal bij een externe verzekeraar een pensioenuitkering aankoopt. De tweede is dat je besluit tot waardeoverdracht.

Laat je bijstaan door een deskundige

Waardeoverdracht is geen eenvoudige zaak en het is daarom aan te raden je te laten adviseren door een deskundige zoals een onafhankelijke pensioenadviseur.