Ons beleid

We onderscheiden in het beleggingsbeleid twee portefeuilles: de ‘matchingportefeuille’ en de ‘returnportefeuille’. Er is een strategische normweging vastgesteld waarbij  54% van het belegd vermogen aan de matchingportefeuille wordt toegewezen en 46% aan de returnportefeuille.

De matchingportefeuille is vooral bedoeld om te zorgen dat de pensioenverplichtingen zo goed mogelijk worden afgedekt zodat het fonds altijd de pensioenen kan blijven uitbetalen. De bepalende factor bij de matchingportefeuille is de mate waarin het renterisico wordt afgedekt. Het fonds hanteert een renteafdekking van 75%.

De returnportefeuille is ingericht om extra rendement te behalen. Bij de samenstelling van de returnportefeuille is er een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Vastrentende waarden hebben – de naam zegt het al – een vast rendement. Het gaat hier om bijvoorbeeld leningen van overheden en bedrijven. Zakelijke waarden zijn beleggingen met een variabel rendement. Hierbij gaat het vooral om aandelen, maar ook grondstoffen.

De norm is dat van de returnportefeuille 70% in zakelijke waarden en 30% in vastrentende waarden wordt belegd. Er is een bandbreedte waarbinnen deze soorten beleggingen kunnen worden ingevuld. Voor zakelijke waarden is die tussen 60% en 80% en voor vastrentende waarden tussen 20% en 40%.

Jaarlijkse beoordeling

Het beleggingsbeleid wordt ten minste om de drie jaar vastgesteld. Binnen die periode wordt het beleid jaarlijks tussentijds beoordeeld. Een belangrijk analyse-instrument is de Asset Liability Management studie, waarbij ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld.

Beleggingen in de Beschikbare Premie Module,de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling

Wat op deze webpagina is geschreven over het beleggingsbeleid en de beleggingsbeginselen betreft de beleggingen die het pensioenfonds doet voor de Basis Module (eindloonregeling). Als individuele deelnemer heb je geen invloed op dat beleggingsbeleid.

Dit is anders als je ook meedoet aan de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en/of de Nettopensioenregeling. In de Vrijwillige Bijspaar module kun je overigens vanwege de fiscale wetgeving sinds 1 januari 2015 geen nieuwe bijdragen meer storten.

Bij het beleggen van je kapitaal in deze modules kun je zelf veel meer aan het stuur zitten. Klik op de links voor meer informatie over de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling.