Wat te doen bij een klacht of geschil?

Klachten en geschillen

Het bestuur van het pensioenfonds doet zijn best om de pensioenregeling van Abbott zo goed mogelijk uit te voeren. In dit verband ziet het bestuur er ook op toe dat de externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling hun taken naar behoren vervullen.

Niettemin kan het voorkomen dat je als deelnemer of andere belanghebbende bij het pensioenfonds vindt dat je niet correct bent behandeld en daarover een klacht wilt indienen. Het kan ook dat je vindt dat je in je rechten bent aangetast door de manier waarop de statuten of het pensioenreglement zijn uitgevoerd. Dan is er sprake van een geschil. 

Voor deze situaties kent het fonds een Klachten- en Geschillenprocedure.

In het kort komt de procedure hierop neer:

  • Je dient je bezwaar in bij het fonds;
  • De administrateur van het fonds bepaalt of het een klacht of geschil betreft en laat je dit weten, waarna de betreffende procedure in werking treedt.
  • Bij een klacht onderzoekt de administrateur je klacht en neemt op basis van dit onderzoek een besluit. Dat besluit ontvang je per email of schriftelijk binnen tien werkdagen na het indienen van je klacht. Ben je het niet eens met de beslissing van de administrateur kan je in beroep gaan bij het bestuur van het fonds. De administrateur vertelt je over de procedure.
  • Bij een geschil geeft de administrateur binnen zes weken een schriftelijke beslissing van het bestreden besluit. Ben je het niet eens met deze beslissing dan kan je in beroep bij een Commissie van Beroep. Een Commissie van Beroep bestaat uit drie leden. De Commissie kan jou en het fonds uitnodigen voor een vergadering om de standpunten toe te lichten. De Commissie neemt binnen zes maanden na de melding van het geschil een besluit en laat je dat weten. In de volledige tekst (artikel 17) van de Klachten- en Geschillenprocedure staat informatie over de kosten van een beroep naar aanleiding van een geschil.
  • Als je het niet eens bent met het besluit naar aanleiding van je klacht of geschil, kun je je wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

Het adres voor klachten of geschillen is:
Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland
p/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Het e-mailadres: pf-abbott@azl.eu.

Het telefoonnummer: 088-1163001.