Welke kosten maakt SPAN?

SPAN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), nieuwsbrieven en het bijhouden van de website.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen aan wie wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.Het bestuur onderschrijft de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Het pensioenfonds werkt met een begroting waarbij elk kwartaal een inzicht wordt verkregen hoe de kosten zich verhouden tot het budget. Per dienstverlener zijn vaste prijsafspraken gemaakt over het vaste pakket van taken. Ad hoc taken worden vooraf geoffreerd en vastgesteld.

In de jaarverslagen vind je informatie over de financiële gang van zaken en dus ook de kosten van SPAN.Ook is daarin een overzicht van de uitvoeringskosten per deelnemer opgenomen.

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module worden de premies die jij en je werkgever betalen, belegd op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen’ rekening bij Goldman Sachs. Voor aan- en verkopen van beleggingsfondsen worden geen kosten berekend. Wel berekenen de beleggingsfondsen jaarlijks managementkosten die al verwerkt zijn in de koers van de fondsen. Die kosten verschillen per fonds. Op de website van Goldman Sachs die toegankelijk is via je persoonlijke inloggegevens, kun je een overzicht vinden van de beschikbare fondsen en de managementkosten van de verschillende fondsen.

Meer informatie over ‘Mijn Pensioen’ vind je ook in de deelnemersbrochure Mijn Pensioen bij NNIP. Deze vind je op de pagina met downloads.


Je pensioenregeling tot en met 29 juni 2023