Pensioen 1-2-3, laag 3

Op deze pagina kun je de documenten downloaden die meer informatie geven over de onderwerpen in laag 1 en 2 van het Pensioen 1-2-3.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement staat beschreven hoe de pensioenregeling in elkaar steekt. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

Abbott heeft meerdere reglementen omdat er nog een kleine groep oudere medewerkers is voor wie de oude pensioenregeling van toepassing is. 

Pensioenreglement huidige pensioenregeling

Klik hier om het huidige Pensioenreglement te downloaden. Dit is het pensioenreglement per 30 juni 2023.

Pensioenreglement Netto Pensioenregeling

Medewerkers met een jaarsalaris hoger dan € 137.800 (geldt per 1 januari 2024) kunnen voor het deel van hun salaris boven die grens op vrijwillige basis deelnemen aan de Netto Pensioenregeling. Klik hier om het reglement van die regeling te downloaden.

Oude reglementen

Klik hier om Pensioenreglement I te downloaden.
Dit is het Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950. 

Klik hier om Pensioenreglement II te downloaden.
Dit is het pensioenreglement per 01-04-2023,  geldig voor werknemers die in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn op of na 01-01-1950.

De volgende addenda gelden voor werknemers die op 1 januari 2012 in dienst waren van Abbott Healthcare B.V., Abbott Healthcare Products B.V., Abbott Biologicals B.V. en Abbott Products B.V. en vallen onder de CAO van “Abbott Healthcare Products B.V.” en die op 31 december 2011 deelnemer waren in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Abbott Healthcare. 

Klik hier voor Addendum bij Reglement II.

Klik  hier voor Addendum WAO bij Reglement II.

ABTN

ABTN staat voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur komen aan de orde. 

Klik hier om de ABTN te downloaden. 

Statuten 

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland is een rechtspersoon en heeft daarom statuten.

Het doel van het fonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het fonds en vele andere zaken. 

Klik hier om de statuten te downloaden. 

Uitvoeringsovereenkomst

Dit is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds (pensioenuitvoerder) over de uitvoering en de financiering van de afgesproken pensioenregeling. 

Klik hier om de uitvoeringsovereenkomst van Abbott te downloaden. 

Jaarverslagen

Klik op deze link om de pagina te gaan waar u de jaarverslagen kunt downloaden.

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker is een instrument om het mogelijk te maken de pensioenregeling van Abbott te vergelijken met andere pensioenregelingen. Je ziet bijvoorbeeld wat je wel en wat je niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat ze voor jou betekenen. Dan kun je er voor kiezen om eventueel zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neem je je pensioen mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder of niet? Om de vergelijking te kunnen maken heb je het Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker van je oude en je nieuwe werkgever nodig. 

Klik hier om de Pensioenvergelijker van pensioenfonds Abbott te downloaden die van toepassing is vanaf 30 juni 2023.

Hier vind je de Pensioenvergelijker van pensioenfonds Abbott die van toepassing was tot en met 29 juni 2023.

Europese wetgeving duurzaamheid van beleggingen

Vanaf 10 maart 2021 gelden de volgende Europese regels: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De regels gelden voor institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds. Volgens de SFDR moeten fondsen aangeven of de uitvoering van hun regeling duurzaam is. Hier lees je de verklaring van SPAN in het kader van SFDR.