Ons doel

Het bestuur heeft de volgende doelstellingen geformuleerd die van belang zijn voor de vaststelling van het beleggingsbeleid:

Primaire doelstelling

Het fonds stelt zich als hoofddoel het nakomen van haar pensioenverplichtingen, daarbij in aanmerking nemend dat deze verplichtingen nominaal zijn en er geen sprake is van een toeslag(ambitie), met uitzondering van het partnerpensioen en het wezenpensioen ingaande voor de pensioenrichtdatum. Door de wet toekomst pensioenen zullen er significante wijzigingen zijn in het pensioenstelsel, hierdoor is het onzeker of de primaire doelstelling ongewijzigd blijft. Het bestuur heeft besloten, in afwachting van de gesprekken met de sociale partners, nog geen significante besluiten te nemen over de beleggingsstrategie voor het komend beleggingsjaar.

Secundaire doelstellingen

  • Kortetermijndoelstelling is het realiseren van een bepaalde buffer om de kans op bijstorten te verkleinen en voldoende zekerheid in te bouwen om tot een financieel stabiel fonds te komen.
  • Lange termijn doelstelling is een hoge en stabiele dekkingsgraad tot een niveau waarop sprake kan zijn van premiekorting. Voor het realiseren van de eerste doelstelling is bij de vermogensbeheerder een matchingportefeuille ingericht.

Voor het realiseren van de tweede doelstelling is een returnportefeuille ingericht, waarmee getracht wordt extra rendement te behalen ten opzichte van de waarde ontwikkeling van de nominale verplichtingen, rekening houdend met een vastgestelde tracking error. Het te behalen extra rendement kan dan worden aangewend voor versterking van de reserves.