Webinar Pensioen3daagse 3 november 2022

Voor en tijdens het webinar Pensioen3daagse hebben wij vragen van jullie gekregen. We zetten de vragen nog een keer voor jullie op een rijtje samen met de antwoorden. Is het niet duidelijk of staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Het Abbott Pensioen wordt met 68-jarige leeftijd uitgekeerd. Kan dit niet beter gekoppeld worden aan de AOW-gerechtigde datum van de werknemer?
De pensioenregeling moet met een standaard (pensioenricht)leeftijd werken. Omdat de AOW leeftijd variabel is, afhankelijk van je geboortedatum, kan daar helaas geen maatwerk worden geleverd.
Het is mogelijk om je pensioen eerder in te laten gaan, bijvoorbeeld op jouw AOW leeftijd. Dat verlaagt de uitkering die op je UPO staat, maar omdat het leeftijdsverschil klein is, zou de vermindering ook gering moeten zijn.
In de communicatie commissie van het SPAN is besproken om te onderzoeken of het mogelijk is om op de UPO de pensioenuitkering per AOW datum (als deze niet gelijk is aan 68) toe te voegen. 

Advies: vraag Financieel Advies aan om jouw situatie goed in beeld te krijgen. Meer weten?: Lees de newsflash Pensioenfonds januari 2018 nog eens na (staat niet meer op de site). Ook kun je informatie vinden in artikel 37 van het pensioenreglement.
Vanaf welke leeftijd kun je pensioen aanvragen?
Je kunt vanaf 60 jaar met pensioen. Kies je voor een ingangsdatum die anders is dan je AOW leeftijd, hou dan rekening met een aanvraagtermijn van 6 maanden.
Als ik eerder met pensioen wil, hoeveel lever ik dan in als ik met 64, of 65 of 66 of 67 met pensioen ga en mijn pensioen naar voren wil schuiven?
Voor al je vragen over je pensioen en de pensioenregeling van Abbott kun je contact opnemen met onze administrateur AZL:
Telefoon: 088 116 3001
E-mail: pf-abbott@azl.eu


Hieronder de huidige vervroegfactoren van het pensioenreglement:
Bij pensionering op —– Vervroegings dan wel uitstelfactoren voor ouderdomspensioen
60 jaar —- 0,6890
61 jaar —- 0,7179
62 jaar —- 0,7490
63 jaar —- 0,7827
64 jaar —- 0,8192
65 jaar —- 0,8588
66 jaar —- 0,9018
67 jaar —- 0,9487
68 jaar —- 1,0000
69 jaar —- 1,0566
70 jaar —- 1,1196

Mijn partner is ouder. Als zij/hij met pensioen gaat , zou ik ook graag op pensioen gaan. Is dat mogelijk en hoe moet ik dat aanpakken, wie kan mij daarbij helpen?
Je kunt het Abbott pensioen laten ingaan vanaf 60 jaar. Wil je hulp, neem dan contact op met onze administrateur AZL of vraag Financieel Advies aan in Abbott Life.
Is het nog mogelijk om opgebouwd pensioen bij vorige werkgevers over te zetten naar Abbott? Deze mogelijkheid was er aan het begin van mijn overgang naar Abbott, maar destijds niet aan toegekomen om hier in te verdiepen.
Tot 1 januari 2015 gold dat een verzoek om waardeoverdracht moest worden gedaan binnen zes maanden na de verwerving van pensioenaanspraken bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Vanaf die datum is de termijn van zes maanden komen te vervallen. Dat geldt alleen als de ‘verwerving van pensioenaanspraken’ gebeurt na 1 januari 2015. Je moet dus na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden bij Abbott. Het vervallen van de zes maanden termijn geldt dus niet als je al voor 1 januari 2015 in dienst was bij Abbott. De reden van deze laatste maatregel is dat anders er wellicht nog heel oude waardeoverdrachten komen. Link – https://pensioenfondsabbott.nl/pensioen-123/welke-keuzes-heb-je-zelf/waardeoverdracht/
Belangrijk: Waardeoverdracht is vaak, maar niet altijd, gunstig. Wil je hulp: vraag Financieel Advies aan.  
Heeft deelnemen aan de 80-80-100 regeling invloed op het partnerpensioen? En zo ja hoe?
Nee, bij de 80-80-100 regeling wordt je pensioen voortgezet op basis van 100%. Dat geldt ook voor het partnerpensioen.
Wat gaat het nieuwe Pensioenakkoord voor de Abbott regeling betekenen?
Op dit moment zijn we in afwachting van de definitieve wetgeving hier over. Zoals het nu lijkt, zal het niet meer mogelijk zijn om de eindloonregeling door te zetten. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en de werkgever gaat direct in overleg met de COR en vakbonden als er duidelijkheid is. Het eerste verkennende overleg is gepland op 5 december.
Naast mijn reguliere pensioen bouw ik zelf ook een pensioen op via Pensioenbeleggen, is het mogelijk om een deel van de aangekochte Abbott aandelen in het ESPP onder te brengen in het pensioenbeleggingsprogramma?
Dit is niet mogelijk, de toezichthouder (DNB) staat pensioenbeleggingen in aandelen van het bedrijf ook niet toe.
Als ik met pensioen ga welke premies hoef ik dan niet meer te betalen?
Als AOW’er betaal je geen pensioenpremie en sociale verzekeringspremies meer zoals ww en wga/wia en er gelden andere tabellen voor belastinginhouding.
Als je voor je AOW leeftijd met gedeeltelijk pensioen gaat hoe zit het dan met de inkomstenbelasting? Valt je pensioenuitkering dan in het lage belasting tarief of wordt het gezien als inkomen met de hoogste belastingschijf?
De lagere tabellen en sociale premies mogen alleen na de AOW datum worden toegepast.
Ik ben heel erg benieuwd naar de impact van de huidige situatie (met alle crisissen) op de pensioenen.
Ondanks dalende vermogenswaarden als gevolg van economische omstandigheden staat ons pensioenfonds er gezond voor met een dekkingsgraad van circa 130% eind september.
Wij hebben eindloon pensioen, maar als ik kijk in ‘mijn pensioen’ van de overheid, dan is mijn netto loon met het pensioen bedrag en AOW samen lager dan wat ik nu ontvang. Klopt dat?
Een eindloon regeling geeft je na ongeveer 43 jaar deelnemen in dezelfde regeling, samen met de AOW uitkering, een inkomen dat gelijk is aan ongeveer 70% van je laatstverdiende loon. Omdat je als AOW’er geen sociale premies meer hoeft te betalen, minder belasting betaalt en niet meer afdraagt voor je pensioen, blijft je netto inkomen ongeveer gelijk. Heb je minder dan 43 jaar deelgenomen aan de Abbott regeling, omdat je bijvoorbeeld pensioen hebt opgebouwd bij vorige werkgevers, in een middelloon regeling of beschikbare premie regeling, of bij een werkgever helemaal geen pensioen kreeg, dan krijg je minder dan de 70%.
Als ik eerder stoppen met werken, wat moet ik dan doen, waar moet je op letten? Ik wil het pensioen pas op pensioendatum krijgen omdat ik eerst mijn financiele buffer wil gebruiken. Een deel van het pensioen is het oude Solvay pensioen.
Bepaal, eventueel samen met Partners in Planning, of je financiele buffer groot genoeg is om je plannen te realiseren. Overleg met je leidinggevende over je plannen. Heb je een stop-leeftijd bepaald, vraag dan je Abbott pensioen aan als je eerder wilt stoppen dan 68 jaar. Doe dit 6 maanden van tevoren. Voor medewerkers van EPD met een Solvay pensioen: dit keert uit bij leeftijd 65.
Moet ik zelf wat doen om mijn pensioen te ontvangen? Als op je 68-ste met pensioen wilt gaan of als je AOW eerder ingaat dan 68 jaar, ontvang je ongeveer 6 maanden daarvoor een brief van onze administrateur AZL. Je hoeft daarvoor zelf niets te doen. In die brief staat wanneer je AOW ingaat en wanneer je Abbott pensioen ingaat. Daarin staat hoeveel pensioen je gaat ontvangen uit de basisregeling. In die brief word je ook gewezen op de keuzemogelijkheden die je bij je pensionering hebt.
Heb je meegedaan aan de beschikbare premie module, dan moet er pensioen worden ingekocht van de waarde van dat kapitaal. Hierbij kan Partners in Planning je helpen.  
Ik heb gehoord dat Abbott in de basismodule nog een eindloon regeling heeft. Hoe werkt dit? En wat is het verschil met een ‘normaal’ pensioen?
Er zijn twee belangrijke elementen die een eindloonregeling anders maken: 1: back service (bij een salarisstijging wordt gedaan alsof je die vanaf je eerste werkdag had) en 2: een gegarandeerde uitkering.
Een middelloonregeling geeft een ook een gegarandeerde uitkering. Het opgebouwde pensioen wordt met een index verhoogd, die lager kan zijn dan een salarisstijging.
Een beschikbare premieregeling levert een pensioenuitkering op die afhankelijk is van beleggingsresultaten. Dan is de premie-inleg zeker maar de uitkering niet.
Als ik met pensioen ga en er wordt na mijn pensioendatum nog een terugwerkende kracht loonsverhoging toegekend, wordt mijn uitkering dan opnieuw berekend?
Het salaris op 1 april is de grondslag van de berekeningen en de franchise wordt ook jaarlijks aangepast op 1 april. Als er een terugwerkende kracht verhoging geldt per 1 april, en je was toen nog in dienst, dan wordt die meegenomen.