Pensioenbegrippen

Anw
Algemene Nabestaandenwet. Als jij dood gaat kan je partner recht hebben op een Anw-uitkering. Het recht op een Anw-nabestaandenuitkering is afhankelijk van inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande.

AOW
Algemene Ouderdomswet. Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf zijn of haar AOW-leeftijd recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die vanaf zijn of haar 15e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op.

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA of de WAO.

Arbeidstijd
De in de arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidstijd.

Beëindiging gezamenlijke huishouding
Echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerde partnerschap anders dan door de dood of vermissing dan wel omzetting van het geregistreerde partnerschap in een huwelijk, beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding anders dan door overlijden of het aangaan van een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke huishouding bestond.

Beschikbare premie salarisgrens
De salarisgrens waarboven de Beschikbare Premie Module geldt.

Bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen
Het pensioen ten behoeve van de nagelaten ex-partner.

CAO
Een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de werkgever.

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deelnemer
De werknemer die deelneemt aan de in dit pensioenreglement omschreven pensioenregeling. De deelnemer ontleent zijn pensioenaanspraken aan de pensioentoezegging van de werkgever bij wie hij in dienst is.

Deelnemersjaar
Elk jaar dat de werknemer als deelnemer in deze pensioenregeling is opgenomen waarbij een jaar wordt gesteld op 12 maanden en een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd.

Deelnemingstijd
De deelnemersjaren tussen de toetredingsdatum en de pensioenrichtdatum. De deelnemingstijd wordt bepaald in jaren en maanden waarbij een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd. In de deelnemingstijd zijn ook de jaren inbegrepen die door inkomende waardeoverdracht zijn verkregen.

Deeltijdpercentage
De verhouding tussen de in deeltijd gewerkte tijd en de normale arbeidsduur die behoort bij de, voor de desbetreffende categorie waartoe de werknemer behoort, volledige dienstbetrekking bij de werkgever.

Deeltijdwerknemer
De werknemer voor wie de arbeidstijd minder bedraagt dan de arbeidstijd die behoort bij de, voor de desbetreffende categorie waartoe de werknemer behoort, volledige dienstbetrekking bij de werkgever.

Echtscheiding
Beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed.

Echtscheidingsdatum
De datum waarop de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Einddatum gezamenlijke huishouding
De datum waarop het partnerschap is beëindigd volgens een door de (gewezen) deelnemer en zijn partner ondertekende schriftelijke verklaring.

Excedent ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen
De volgens de Beschikbare Premie Module toegekende aanspraak op excedent ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen.

Franchise
Het gedeelte van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Dit heeft te maken met het feit dat je later van de overheid de AOW als basispensioen ontvangt.

Gemeenschappelijke huishouding
Er is sprake van een gemeenschappelijke huishouding indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de gemeenschappelijke huishouding is notarieel vastgelegd in een samenlevings- overeenkomst waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde met het oog op partnerpensioen diens partner als rechthebbende heeft aangewezen;
  2. uit een opgave uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dient te blijken dat de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de partner op hetzelfde adres wonen.

Het bestuur is bevoegd om in afwijking van de bovenstaande voorwaarden en op verzoek van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde andere personen als partner in de zin van dit pensioenreglement aan te merken.

Gepensioneerde
Iemand die recht heeft op een uitkering van ouderdomspensioen.

Gewezen deelnemer
Als je geen pensioen meer opbouwt bij het pensioenfonds maar nog wel pensioenaanspraken bij het pensioenfonds hebt staan, ben je een gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd.

Het fonds
De Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.

Kind
Onder kind wordt in het pensioenreglement verstaan:

  1. het kind met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als ouder in familierechtelijke betrekking staat;
  2. het pleegkind of stiefkind van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, dat naar het oordeel van het bestuur grotendeels door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt onderhouden;
  3. andere kinderen die naar het oordeel van het bestuur door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed.

Kinderen dienen vóór de pensioendatum aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen.

Ouderdomspensioen
Het levenslange pensioen ten behoeve van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde.

Partner
Onder partner wordt in het pensioenreglement verstaan:

  1. de wettige echtgeno(o)t(e) van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde;
  2. de partner met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een geregistreerd partnerschap in de zin van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan;
  3. de ongehuwde man of vrouw, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer dan wel ongehuwde gepensioneerde een gemeenschappelijke huishouding voert in de zin van dit pensioenreglement.

Partnerpensioen
Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerde.

Partnerrelatie
Een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een gemeenschappelijke huishouding met een partner.

Pensioendatum
De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer daadwerkelijk met pensioen gaat.

Pensioengerechtigde
De persoon voor wie op grond van dit pensioenreglement van het fonds het pensioen is ingegaan.

Pensioengevend salaris
Het jaarsalaris, zijnde 13 maal het voor de deelnemer geldende maandelijkse salaris vermeerderd met de vakantietoeslagen en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor.

Pensioengrondslag I
Het pensioengevend salaris, voor zover dit bedrag niet hoger is dan het bedrag van de voor dat jaar geldende beschikbare premie salarisgrens, verminderd met de franchise.

Pensioengrondslag II
Het gedeelte van het pensioengevend salaris boven de beschikbare premie salarisgrens.

Pensioenovereenkomst
Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen.

Pensioenregeling
De regeling omtrent pensioen tussen een werkgever en werknemers, zoals deze regeling geldt vanaf 1 januari 2006.

Pensioenreglement
Het onderhavige pensioenreglement van het fonds waarin de pensioenregeling van de werkgever is vastgelegd

Pensioenrichtdatum
De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 68-jarige leeftijd bereikt.

Ploegendienstfactor
De verhouding tussen de ploegentoeslag en 13 maal het voor de deelnemer geldende maandelijkse salaris vermeerderd met de vakantietoeslagen.

Ploegentoeslag
13 Maal de toeslag die de deelnemer per maand wegens ploegendienst geniet, vermeerderd met de vakantietoeslag over deze toeslag.

Prijsindexcijfer
Het afgeleide indexcijfer van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens vanaf het basisjaar 2000, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) op de meest recente tijdsbasis. Voor de toepassing van dit pensioenreglement wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende kalenderjaar uitgegaan van het indexcijfer, zoals dit door het C.B.S. voor de periode oktober tot oktober voorafgaande aan 1 januari in enig jaar wordt gepubliceerd.

PW
De Pensioenwet.

Restverdiencapaciteit
Het verschil tussen 100% en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Scheiding
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerde partnerschap met wederzijds goedvinden en ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek van één van de partners.

Statuten
De statuten van het fonds.

Uitvoeringsovereenkomst
Een overeenkomst tussen de werkgever en het fonds die voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 van de PW.

Volle wees
De wees van wie de langstlevende ouder of verzorger is overleden.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

WAO
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wees
Degene die bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde zijn pensioengerechtigd kind is.

Werkgever
Abbott Holdings B.V., alsmede de eventueel aan deze vennootschap aangesloten ondernemingen.

Werknemer
Degene die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met een werkgever.

Wezenpensioen
Het pensioen ten behoeve van het (de) pensioengerechtigde kind(eren) van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerde.

WIA
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.