Partnerpensioen Beschikbare Premie Module

In de Beschikbare Premie Module is het partnerpensioen geregeld via een verzekering, die geldt zolang je bij Abbott in dienst bent.
Als je overlijdt tijdens je dienstverband krijgt je partner een partnerpensioen dat 1,1599% (voor de jaren dat je in dienst was tot 1 januari 2015 is het 1,225%)  is van de pensioengrondslag die geldt op het moment van je overlijden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je in dienst zou kunnen zijn geweest tot je 68ste jaar. Hierbij geldt dat er boven een inkomen van € 128.810 (grensbedrag per 1 januari 2023) per jaar geen pensioenopbouw plaatsvindt.

Rekenvoorbeeld

Stel je bent in 2015 in dienst gekomen en je salaris is op het moment van je overlijden € 90.000 per jaar. Van dit salaris bouwde je over € 76.390 (per april 2023) pensioen op in de Basis Module. Je bouwde dus over € 13.610 pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Stel dat je 35 dienstjaren had kunnen halen tot je 68ste jaar, dan wordt de berekening: 1,1599% van € 13.610 = € 157,86 x 35 = € 5.525,18 Dit is het bedrag dat jouw partner dan levenslang ontvangt als partnerpensioen uit de Beschikbare Premie Module. Natuurlijk krijgt je partner ook het partnerpensioen vanuit de Basis Module (circa 70% van het ouderdomspensioen). Ook het partnerpensioen in de Beschikbare Premie Module wordt jaarlijks met 3% wordt verhoogd tot aan het moment dat jij de 68ste jarige leeftijd zou hebben bereikt. Daarna wordt het partnerpensioen niet meer verhoogd.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangt je partner een levenslang partnerpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde pensioenkapitaal. Als er nog minderjarige kinderen zijn, wordt van het kapitaal voor hen ook een wezenpensioen aangekocht. Partner- en wezenpensioen staan dan in een verhouding van ongeveer 70:14 .

Een rekenvoorbeeld is moeilijk te geven omdat de hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen enerzijds afhankelijk is van de hoogte van je opgebouwde pensioenkapitaal en anderzijds van de tarieven die gelden op het moment van het aankopen van de uitkering. Hoe meer rendement je behaald hebt op je beleggingen, hoe hoger je kapitaal wordt. En, hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je kunt kopen van je opgebouwde kapitaal. Er is keuze tussen een vaste en een variabele uitkering. Bij de laatste wordt na de ingang van de uitkering doorbelegd en is de uitkering afhankelijk van de beleggingsrendementen. Soms is een combinatie van een vaste en een variabele uitkering ook mogelijk.

Als je overlijdt na je pensioendatum, krijgen je partner en dan nog eventuele minderjarige kinderen het partnerpensioen dan wel wezenpensioen die bij je pensionering waren aangekocht.

Partnerpensioen boven fiscaal maximum voor pensioenopbouw

Boven een jaarinkomen van  € 128.810 (per 1 april 2023) biedt het pensioenfonds geen partnerpensioen. De werkgever biedt wel dekking van het partnerpensioen via een verzekering boven deze grens.

Mogelijke ANW-uitkering

Als je overlijdt, heeft je partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl 

De hoogte van het verwachte partnerpensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Alle details over het partnerpensioen kun je vinden in het pensioenreglement.

Wezenpensioen

In de Beschikbare Premie Module is het wezenpensioen geregeld via een verzekering, die geldt zolang je bij Abbott in dienst bent.
Als je overlijdt tijdens je dienstverband krijgen je kinderen totdat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken een wezenpensioen dat 0,23198% (voor de jaren dat je in dienst was tot 1 januari 2015 is dit 0,245%) is van de pensioengrondslag die geldt op het moment van je overlijden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je in dienst zou kunnen zijn geweest tot je 68ste jaar. Als je kinderen nog studeren of arbeidsongeschikt zijn, ontvangen zij het wezenpensioen tot hun 27ste jaar.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangen je kinderen een wezenpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij geldt dat de verhouding tussen partner- en wezenpensioen ongeveer 70:14 is.

Als je overlijdt na je pensioendatum, krijgen je dan nog eventuele minderjarige kinderen het  wezenpensioen dat bij je pensionering was aangekocht.

Wezenpensioen boven fiscaal maximum voor pensioenopbouw

Boven een jaarinkomen van  € 128.810 (per 1 april 2023) biedt het pensioenfonds geen wezenpensioen. De werkgever biedt wel dekking van het wezenpensioen via een verzekering boven deze grens.

De precieze regels over het wezenpensioen vind je in het pensioenreglement.


pensioen 123