Basis Module

Dit is – de naam zegt het al – de basis van de pensioenregeling van Abbott, die geldt tot een jaarsalaris van € 65.330 (per april 2022). Tot deze salarisgrens bouw je pensioen op in de Basis Module en daarboven in de Beschikbare Premie Module tot het maximum van € 114.866 (april 2022).

Eindloonregeling

De Basis Module is een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat de regeling uitgaat van een uitkering die afhankelijk is van het salaris dat je bij Abbott hebt verdiend en hoe lang je bij het bedrijf hebt gewerkt. De Basis Module is een eindloonregeling. Dit betekent dat je pensioen wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. Dus stel dat je nu € 30.000 per jaar verdient en dat je aan het eind van je loopbaan € 50.000 per jaar verdient, dan wordt je pensioen gebaseerd op een inkomen van € 50.000.

Dit is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkomt. Bij de meeste pensioenregelingen is de uitkering gebaseerd op het gemiddeld over de loopbaan verdiende salaris. Abbott en de ondernemingsraden hebben afgesproken voor de Basis Module de eindloonregeling te behouden.

Geen toeslag

Deze eindloonregeling kent overigens geen toeslagverlening. Dit betekent dat tijdens de loopbaan weliswaar alle salarisverhogingen worden meegenomen in het pensioen, maar dat na de pensioendatum de uitkering niet meer wordt aangepast aan de stijging van de consumentenprijzen. De enige uitzondering daarop vormen het partnerpensioen en wezenpensioen als je zou overlijden op het moment dat je nog bij Abbott in dienst bent.  Die pensioenrechten worden dan jaarlijks met 3% verhoogd tot het moment dat jij de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken.

Pensioenopbouw

De basis voor de berekening van de opbouw van je pensioen is je pensioengevend salaris. Dat is 13x je maandsalaris plus je vakantie-uitkering en eventuele vaste toeslagen.

Vervolgens wordt daar een bedrag vanaf getrokken omdat je later AOW van de overheid zult ontvangen. Dat noemen we de franchise. Die wordt elk jaar aangepast, afhankelijk van de hoogte van de AOW. Voor 2022 is die bij Abbott vastgesteld op € 16.998. Het bedrag dat na het aftrekken van de franchise van het pensioengevend salaris overblijft, heet de pensioengrondslag.

Opbouwpercentage

Elk jaar dat je bij Abbott in dienst bent, bouw je een pensioenaanspraak op van 1,657% van je pensioengrondslag. Die 1,657% heet het opbouwpercentage.

Rekenvoorbeelden in Pensioen 1-2-3

Op de homepage vind je een link naar het Pensioen 1-2-3. Daarin wordt de inhoud van de pensioenregeling in drie lagen uitgelegd. In laag 2 vind je ook enkele rekeningvoorbeelden van hoe je pensioenopbouw in zijn werk gaat.

Premie

Om je pensioen straks te kunnen uitkeren, betalen Abbott en jij premie. De jaarpremie voor jou is 4,1% van je pensioengrondslag.

Partner- en wezenpensioen in de Basis Module

Als je onverhoopt zou komen te overlijden, is het belangrijk dat je nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven. De Basis Module van de Abbott pensioenregeling kent naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als je voor je 68ste jaar overlijdt en je op dat moment nog bij Abbott in dienst bent, dan ontvangt je partner een levenslang partnerpensioen van het Abbott pensioenfonds. Je partner is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of in de zin van het pensioenreglement een gemeenschappelijke huishouding voert. Dit laatste moet blijken uit een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract. Een kopie daarvan moet je sturen naar het pensioenfonds.

Hoeveel ontvangt je partner?

Voor de hoogte van dat partnerpensioen gaan we ervan uit dat je tot je 68ste jaar in dienst zou zijn gebleven bij Abbott. Het partnerpensioen bedraagt circa 70% van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensioen bij Abbott was blijven werken. Als je overlijdt na je pensionering, krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot aan je pensionering hebt opgebouwd. De Abbott pensioenregeling biedt mogelijkheden om het ouderdoms- en het partnerpensioen uit te ruilen. Je kunt er dan voor kiezen om een hoger ouderdomspensioen te ontvangen in ruil voor een lager partnerpensioen na je overlijden. Omgekeerd kun je ook kiezen voor een hoger partnerpensioen in ruil voor een lager ouderdomspensioen.

Wezenpensioen

Als je komt te overlijden ontvangen je kinderen een wezenpensioen tot aan het moment dat ze 18 jaar worden. Voor studerende kinderen of kinderen die invalide zijn, geldt een leeftijdsgrens van 27 jaar. Het wezenpensioen bedraagt per kind circa 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Meer informatie over de Basis Module vind je in het pensioenreglement