Over het fonds

Profiel

Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland is opgericht op 1 januari 2002. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is de uitvoerder van de pensioenovereenkomst van de werknemers van  Abbott  in Nederland. 
Het doel van het fonds is de belanghebbenden bij te staan in de geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden door middel van het toekennen van pensioenaanspraken.
De kernactiviteiten van het fonds zijn:
• het innen van geldelijke bijdragen van de aangesloten werkgevers;
• deze gelden te beleggen en te beheren;
• daaruit, volgens de regels van het pensioenreglement, uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

 

Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, waarvan er drie worden voorgedragen door de werkgevers. Twee bestuursleden namens de actieve deelnemers worden voorgedragen door de ondernemingsraden en één lid namens de pensioengerechtigden wordt voorgedragen door vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.

 

Werkgeversleden:

Jonathan Negro (voorzitter)

Eelco Dijkstra (penningmeester)

Mathieu Willemsen


Deelnemersleden:

Jaap Verweij 

Maurice Raven

 

Lid namens pensioengerechtigden:

Charles Merison (vicevoorzitter en secretaris)

 

Jonathan Negro en Charles Merison vormen samen het dagelijks bestuur.

 

Het bestuur heeft vier commissies ingericht: Beleggingscommissie, Commissie van Beroep, Communicatiecommissie en Risicomanagementcommissie. Hier maken naast bestuursleden ook externe deskundigen deel van uit.

 

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het te voeren beleid en over onderwerpen als het beloningsbeleid, het intern toezicht en het communicatiebeleid. Tevens mag het Verantwoordingsorgaan adviseren over zaken als liquidatie, fusie of splitsing van het fonds. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan. Daarbij gaat het vooral om de vraag of het bestuur op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden In het Verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers vertegenwoordigd.

 

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit:
Jaap Zandstra (voorzitter, namens de pensioengerechtigden)

Bert Kemperman (secretaris, namens de werknemers Abbott)

Bertho van den Berg (namens werknemers Abbott)

Marcel den Besten (namens werknemers Abbott)

Pim Klap (namens werknemers Abbott)

Ellis Minnesma (namens de werkgever)

Liibaan Mohamed (namens werknemers Abbott)

 

 

Klik hier om naar de aparte webpagina van het Verantwoordingsorgaan te gaan.

 

Visitatiecommissie

Het bestuur heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een Visitatiecommissie. Deze Visitatiecommissie, die bestaat uit externe deskundigen, geeft jaarlijks een oordeel over: de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de interne controle, de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico's op langere termijn. Het oordeel van de Visitatiecommissie wordt opgenomen in het jaarverslag.

 

Compliance officer

Het fonds heeft een externe compliance officer die is belast met het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de interne procedures en gedragsregels zoals de gedragscode van het fonds.

 

Klachten- en Geschillenprocedure

Ons fonds kent een Klachten- en Geschillenprocedure voor als je vindt dat je niet correct door het fonds bent behandeld of wanneer je vindt dat je in je rechten bent aangetast door de manier waarop het pensioenreglement of de statuten zijn uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

 

Externe adviseurs

Voor de uitvoering van zijn taken wordt het bestuur bijgestaan door verschillende externe partijen.
Daarbij gaat het om een bestuursbureau, een pensioenadministrateur, vermogensbeheerders en -administrateurs, een herverzekeraar, beleggingsadviseurs, een adviserend actuaris, een certificerend actuaris en een accountant.

 

Contactgegevens

Klik hier om naar de pagina met contactgegevens te gaan voor als je contact wilt opnemen met het bestuur van het pensioenfonds of als je aan AZL vragen wilt stellen over je pensioen of de pensioenregeling. Ook vind je daar de contactgegevens van NN Investment Partners voor vragen over je beleggingen of de inloggegevens voor de Beschikbare Premie Module en/of Vrijwillige Bijspaar Module en de Nettospaarfaciliteit.

 

Disclaimer

De informatie op deze website behandelt de hoofdzaken van de pensioenregeling van Abbott. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. Dat kan alleen aan het officiële pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.