Nieuws

19-06-2019

Toch een pensioenakkoord

Na jaren overleg hebben de regering en de organisaties van werkgevers en werknemers in juni 2019 een Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord zal zeker gevolgen hebben voor de deelnemers van SPAN. Die zijn lang nog niet duidelijk omdat veel zaken nader moeten worden uitgewerkt. We zullen jullie daarvan steeds op de hoogte houden. In dit artikel gaan we kort in op de belangrijkste punten van het akkoord.


AOW-leeftijd stijgt minder snel
De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Daarna gaat de AOW in stapjes van drie maanden omhoog naar 67 jaar in 2024. Vervolgens vindt koppeling aan de levensverwachting plaats. Bij verhoging van de levensverwachting met een jaar zal de AOW-leeftijd niet meer zoals eerst met een jaar, maar met acht maanden stijgen.

Gerekend naar geboortedatum ziet het schema van de verwachte AOW-leeftijd voor de komende jaren er als volgt uit:

Geboortedatum

AOW-leeftijd

1-1-1953 t/m 31-8-1955

66 jaar en 4 maanden

1-9-1955 t/m 31-5-1956

66 jaar en 7 maanden

1-6-1956 t/m 28-2-1957

66 jaar en 10 maanden

1-3-1957 t/m 31-12-1959

67 jaar

 

AOW-leeftijd staat los van pensioenrichtleeftijd
Overigens staat de AOW-leeftijd los van de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van Abbott. Dit is de leeftijd waarop je normaal gesproken met pensioen gaat. Die pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Je kunt wel besluiten je Abbott pensioen te vervroegen. Dat kun je bijvoorbeeld laten samenvallen met de (nieuwe) voor jou geldende AOW-leeftijd. Dan krijg je dus zowel je SPAN pensioen als je AOW.

 

Drie jaar eerder pensioen voor werknemers met zwaar werk
Er is lang gesproken over mogelijkheden voor mensen met een zwaar beroep om eerder met pensioen te gaan. Eerder lukte het niet om een lijst met zware beroepen op te stellen. Die komt er ook nu niet. Het is de bedoeling dat werkgevers en werknemers in de cao’s bepalen wie voor een zwaar beroep kwalificeren. Die werknemers kunnen drie jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Om eerder stoppen met werken te ontmoedigen, werd tot nu toe extra belasting (boete) geheven als iemand vóór de AOW-leeftijd met pensioen ging. Dat wordt vanaf 2021 tot een bruto jaarsalaris van € 19.000 afgeschaft. Voor het salaris boven die grens geldt de boete nog wel. Met deze boetebeperking moet het makkelijker worden voor werknemers om hun pensioen iets naar voren te halen.

 

Pensioen wordt minder zeker
Voor de pensioenen die werknemers bij hun werkgever opbouwen, is er een aantal belangrijke veranderingen. Zo worden de pensioenen minder zeker. Daardoor hoeven de pensioenfondsen minder buffers aan te houden en kan het pensioen in goede tijden eerder worden verhoogd. Keerzijde is dat er eerder kortingen kunnen voorkomen als het economisch tegenzit. Voor Abbott spelen bij deze punten andere aspecten vanwege het bijzondere karakter van onze regeling. Met een eindloonregeling als basis en daarboven op een beschikbare premieregeling, kennen wij bijvoorbeeld geen toeslagverlening.

 

Doorsneepremie verdwijnt
Een andere belangrijke verandering is dat de doorsneepremie wordt losgelaten. Nu betalen jongeren en ouderen dezelfde pensioenpremie. Jongeren betalen eigenlijk teveel omdat hun premie nog heel lang kan renderen, terwijl ouderen eigenlijk te weinig betalen. In het nieuwe systeem komt de opbouw meteen ten goede aan de eigen pensioenopbouw. Voor jongeren is dat gunstig. Daar moet wel een compensatie voor deelnemers van 40-plus tegenover staan. Over de financiering daarvan wordt nog nader overlegd.
Verder zijn er andere aanpassingen voorzien zoals een meer uniforme aanpak van het nabestaandenpensioen en de mogelijkheid om bij pensionering 10% van het pensioen in één keer te ontvangen.

 

Meer mogelijkheden voor zzp-ers om pensioen op te bouwen
Voor het groeiende aantal zzp-ers komt er verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er komt echter geen verplichting voor hen om een pensioenvoorziening te hebben. Wel zal het makkelijker worden gemaakt dat zzp-ers zich op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij een pensioenfonds of andere pensioeninstelling. Ook wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden voor een variabele premie-inleg om rekening te houden met het schommelde inkomen van zzp-ers.

 

Nog veel zaken uitwerken
Veel van de plannen dienen nader te worden uitgewerkt. Dat kan nog geruime tijd duren. Het bestuur van SPAN volgt alle ontwikkelingen nauwlettend en zal samen met de sociale partners binnen Abbott besluiten wat de consequenties zijn voor onze pensioenregeling. We zullen jullie via de website, de Newsflashes en Nieuwsbrieven op de hoogte houden.

 

Als je meer over het akkoord wilt weten
Wil je meer lezen over het Pensioenakkoord? Via onderstaande link kun je een uitgebreide samenvatting lezen die staat op de website van de Sociaal Economische Raad:

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-publieksversie.pdf