Nieuws

06-07-2018

SPAN slaagt in 2018 opnieuw voor haalbaarheidstoets

Overal in het land waren de afgelopen weken vlaggen met schooltassen te zien van scholieren die geslaagd waren voor hun examen. Bij SPAN kan ook de vlag uit want het pensioenfonds is in 2018 opnieuw geslaagd voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets.


De haalbaarheidstoets kijkt naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar. Dat pensioenresultaat is een indicatie van hoe de koopkracht van het verwachte pensioen bij SPAN zich zal ontwikkelen ten opzichte van een pensioen dat volledig meestijgt met prijsstijgingen.

 

Set van 2.000 scenario’s
Het lijkt ondoenlijk om over zo’n lange periode te voorspellen wat het pensioenresultaat zal zijn. Toch is er een indicatie van te geven op basis van een door De Nederlandsche Bank ontwikkelde set met wel 2.000 verschillende economische scenario’s. Deze scenario’s worden doorgerekend met als uitgangspunten onder meer de samenstelling van het deelnemersbestand en het huidige beleid van het fonds met betrekking tot de premie en de beleggingen.

 

Regeling SPAN kent geen indexatie
Indien SPAN een indexatieambitie zou kennen, zou deze ook bij de uitgangspunten voor het doorrekenen van de scenario’s worden betrokken. De pensioenregeling van Abbott kent echter geen indexatie, behalve bij het partnerpensioen en het wezenpensioen als een deelnemer overlijdt voor de pensioendatum. Bij SPAN is de Basis Module een eindloonregeling. Dit betekent dat alle salarisverhogingen worden meegenomen in de pensioenopbouw. Op deze manier groeien de pensioenaanspraken dus mee met de loonstijgingen. Maar na de pensionering is er geen indexatie meer. De Beschikbare Premie Module en de Netto Pensioenregeling zijn beschikbare premieregelingen en kennen ook geen indexatie.

 

Gemiddeld en extreem slecht scenario
Bij de haalbaarheidstoets wordt het verwachte pensioen over 60 jaar bij SPAN dus vergeleken met een geïndexeerd pensioen dat volledig de prijsinflatie bijhoudt. Daarbij wordt er gekeken naar twee situaties. De eerste is een gemiddelde economische ontwikkeling en de tweede is een extreem slechte economische ontwikkeling. 

Ruim boven ondergrens
Als een volledig geïndexeerd pensioen 100% is, dan hebben de sociale partners bij Abbott bepaald dat bij een gemiddelde economische ontwikkeling het verwachte pensioen minimaal 60% moet zijn. Bij de haalbaarheidstoets dit jaar kwam hier voor SPAN 79,2% uit. Dat is dus ruim boven de gestelde ondergrens. De uitkomst is bijna gelijk aan het resultaat in 2017 (79,3%).

 

Ook geslaagd bij slecht scenario
De sociale partners hebben bepaald dat bij een extreem slecht scenario de maximale afwijking naar beneden van het gemiddelde scenario maximaal 30% mag zijn. De haalbaarheidstoets 2018 laat zien dat dit 22,6% is. Bij een extreem slecht scenario is het verwachte pensioenresultaat namelijk nog 61,3%. Dat is 22,6% lager dan het gemiddelde resultaat van 79,2%. De 22,6% in 2018 is nog een iets betere uitkomst dan de 22,9% in 2017.

Voor beide gestelde normen in de haalbaarheidstoets is SPAN dus ook in 2018 geslaagd.