Nieuws

04-04-2016

Integriteitsbeleid bevordert vertrouwen

Integriteit is een belangrijk kenmerk voor elke professionele organisatie. Dat geldt zeker voor een pensioenfonds waarvan de deelnemers erop moeten kunnen vertrouwen dat hun pensioengeld zorgvuldig en veilig wordt beheerd. Het klinkt logisch en vanzelfsprekend, maar het is nu ook opgeschreven in het integriteitsbeleid van pensioenfonds Abbott.

 

Op grond van het Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen moeten alle pensioenfondsen een beleidsdocument hebben waarin ze beschrijven hoe ze de integriteitsrisico’s die het fonds loopt, zo veel mogelijk willen beperken. Een goed integriteitsbeleid bevordert de efficiëntie, de transparantie zowel binnen het fonds als naar buiten toe en het vertrouwen in het fonds.

Het beleid staat omschreven in een document dat 54 pagina’s omvat en te vinden is op de website onder de knop ‘Publicaties’.

 

Voor wie geldt het beleid?

Het integriteitbeleid geldt voor de bestuursleden, leden van de commissies, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie.

Maar ook externe partijen zoals adviseurs en leveranciers worden geacht integer te handelen in alles wat ze voor het fonds doen.

 

Wat zijn integriteitsrisico’s?

Daarbij gaat het om een hele lijst van risico’s die in het beleidsdocument allemaal apart worden beschreven. Zo is er het risico op belangenverstrengeling waarbij iemand niet het belang van het pensioenfonds voorop stelt maar een eigen of ander belang of niet de belangen van alle groepen deelnemers evenwichtig behandelt. Andere integriteitsrisico’s zijn het risico op onoorbaar handelen, op fraude, op witwassen, terrorismefinanciering en omzeilen van sanctiewetgeving. Bij dat laatste gaat het om het bewust omzeilen van beleid waarbij de overheid de mogelijkheid heeft economische sancties uit te voeren. Verder worden genoemd: het risico op onvoldoend bewustzijn over de bestaande risico’s, op ontwijking van fiscale regelgeving, op cybercrime en marktmanipulatie.

 

Beheersmaatregelen

In het integriteitsbeleid worden al deze risico’s omschreven en ook welke beheersmaatregelen het fonds heeft genomen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Tevens staat beschreven welke sancties het bestuur kan nemen bij overtreding van het beleid.

 

Klik hier om rechtstreeks naar het document ‘Integriteitsbeleid 2016’ te gaan.