Nieuws

22-04-2014

Geen verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan

Verkiezingen voor leden voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland blijken niet noodzakelijk te zijn. In de Newsflash van maart hadden we een oproep gedaan dat kandidaten zich konden melden tot en met 15 april jl. Er waren 8 zetels beschikbaar voor werknemers en pensioengerechtigden, maar op 15 april hadden 6 kandidaten zich aangemeld. Dit betekent dat verkiezingen niet nodig zijn. Alle kandidaten kunnen na goedkeuring van het bestuur worden benoemd per 1 juli 2014.

 

Het nieuwe Verantwoordingsorgaan komt in de plaats van de huidige Deelnemersraad en het huidige Verantwoordingsorgaan. Dit is het gevolg van nieuwe wettelijke regels voor het bestuur van pensioenfondsen. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording over zijn beleid af aan het Verantwoordingsorgaan. Het orgaan heeft de bevoegdheid een oordeel uit te spreken over het handelen van het bestuur en de beleidskeuzes voor de toekomst. Ook heeft het Verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over diverse belangrijke onderwerpen over de gang van zaken bij het fonds.

 

Het Verantwoordingsorgaan zal bestaan uit 9 leden. Hiervan wordt er 1 benoemd namens de werkgever. In totaal zijn er 6 zetels voor deelnemers in actieve dienst. Hiervoor hebben zich nu 4 kandidaten van Abbott en 2 van AbbVie gemeld. Er zijn ook 2 zetels voor pensioengerechtigden. Hiervoor hebben zich nog geen kandidaten gemeld.

 

Het nieuwe Verantwoordingsorgaan zal dus op 1 juli a.s. worden geïnstalleerd. Rond die tijd zullen we de samenstelling van het orgaan publiceren op de website en later ook in de eerstkomende nieuwsbrief.