Klachten en geschillen

 

Wat te doen bij een klacht of geschil?

 

Het bestuur van het pensioenfonds doet zijn best om de pensioenregeling van Abbott zo goed mogelijk uit te voeren. In dit verband ziet het bestuur er ook op toe dat de externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling hun taken naar behoren vervullen.

 

Niettemin kan het voorkomen dat je als deelnemer of andere belanghebbende bij het pensioenfonds vindt dat je niet correct bent behandeld en daarover een klacht wilt indienen. Het kan ook dat je vindt dat je in je rechten bent aangetast door de manier waarop de statuten of het pensioenreglement zijn uitgevoerd. Dan is er sprake van een geschil. Voor deze situaties kent het fonds een Klachten- en Geschillenprocedure.

De volledige tekst daarvan kun je hier downloaden.

 

In het kort komt de prodecure hierop neer:
• Je dient schriftelijk je bezwaar in bij de secretaris van het bestuur van het fonds;
• Het bestuur bepaalt of het een klacht of geschil betreft en laat je dit weten, waarna de betreffende procedure in werking treedt.
• Bij een klacht onderzoekt het bestuur je klacht en neemt op basis van dit onderzoek een besluit. Dat besluit ontvang je schriftelijk binnen zes maanden na het indienen van je klacht.
• Bij een geschil wordt dit voorlegd aan een Commissie van Beroep die uit drie leden bestaat. Eventueel kan de Commissie jou en het fonds uitnodigen voor een vergadering om de standpunten toe te lichten. De Commissie neemt binnen zes maanden na de melding van het geschil een besluit en laat je dat schriftelijk weten. In de volledige tekst (artikel 15) van de Klachten- en Geschillenprocedure staat informatie over de kosten van een geding naar aanleiding van een geschil.
• Als je het niet eens bent met het besluit naar aanleiding van je klacht of geschil, kun je je wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

 

Het adres voor klachten of geschillen is:
Secretaris Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland
p/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen