Ik ben met pensioen

Je pensioen bij Abbott

Als je met pensioen bent, krijg je elke maand je pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Als je ook bij andere werkgevers hebt gewerkt en destijds je daar opgebouwde pensioen niet hebt laten overdragen, krijg je ook van hen een pensioenuitkering. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, krijg je daarnaast een maandelijkse AOW-uitkering van de overheid. Onze administrateur AZL zorgt voor de betaling van je Abbott pensioen. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling van je AOW uitkering.

 

Wordt het pensioen aangepast aan de prijsstijgingen?

Bij Abbott wordt je pensioen niet aangepast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Abbott heeft altijd een eindloonregeling gekend waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het laatst verdiende salaris. Alle salarisverhogingen tijdens je loopbaan bij Abbott werken dus door in je pensioen. Dit is een regeling die bijna niet meer voorkomt in Nederland. Deze eindloonregeling kent echter geen toeslagverlening. Dus het pensioen dat je krijgt op het moment van pensionering, blijft levenslang het bedrag dat je zult ontvangen, tenzij je ervoor kiest de hoogte van je uitkering te variëren. Klik hier voor meer informatie daarover.

Voor 2006 had Abbott uitsluitend een eindloonregeling. Tegenwoordig is er tot een bepaalde salarisgrens (€ 65.330 in 2022) een eindloonregeling. Voor het inkomen boven die salarisgrens tot aan het maximum van € 114.866 heeft Abbott een beschikbare premieregeling. Daarbij is toeslagverlening niet van toepassing omdat het pensioen is gebaseerd op de behaalde beleggingsopbrengsten en op de rentestand die geldt op het moment van pensionering. Voor het salaris boven € 114.866 kent Abbott de Netto Pensioenregeling, een vrijwillige nettospaarfaciliteit via een beschikbare premieregeling.

Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt en AOW ontvangt, dan wordt je AOW-uitkering jaarlijks wel aangepast aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud.

 

Welke informatie krijg je over je pensioen?

Elk jaar krijg je van Abbott een jaaroverzicht van het aan jou betaalde pensioen. Dat krijg je ook van eventuele andere werkgevers waar je pensioenrechten had opgebouwd en niet had gekozen voor waarde-overdracht. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, krijg je van de Sociale Verzekeringsbank een overzicht van de aan jou betaalde AOW.
Verder krijg je van Abbott eens per jaar een nieuwsbrief van het pensioenfonds en wanneer daartoe aanleiding bestaat newsflashes met korte berichten. Via het menu Publicaties aan de rechterkant van de homepage kun je veel van deze communicatie-uitingen downloaden. Je vindt daar ook de jaarverslagen, de pensioenfilms en pensioenbrochure van Abbott en fondsdocumenten zoals de pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst.

 

Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?

Vragen over je pensioen kun je stellen aan onze administrateur AZL in Heerlen. Er is een speciaal telefoonnummer voor Abbott waar je medewerkers aan de lijn krijgt, die volledig op de hoogte zijn van de pensioenregeling van Abbott. De contactgegevens zijn:
Telefoon: 088 116 3001
E-mail: pf-abbott@azl.eu
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen