Betrokkenheidsbeleid

Betrokkenheidsbeleid

De EU Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid (Shareholders Rights Directive II ofwel SRD II) is gewijzigd. Van hieruit is Pensioenfonds Abbott Nederland verplicht de volgende informatie via de website beschikbaar te stellen:

 

1. Een betrokkenheidsbeleid en een jaarlijkse rapportage hierover.

In een betrokkenheidsbeleid is o.a. vastgelegd hoe wordt toegezien op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend. Pensioenfonds Abbott belegt in aandelen in ontwikkelde en opkomende markten via beleggingsfondsen van Vanguard. Hiervoor geldt dat door de vermogensbeheerder engagement wordt uitgevoerd en dat er wordt gestemd.

 

Engagement en stemming

Bij engagement wordt op een constructieve manier de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd aangegaan op het gebied van organisatiestructuur, de maatschappij en het milieu. Met stemmen wordt het stemrecht van het pensioenfonds uitgevoerd. Beide instrumenten hebben als doelstelling om de aandeelhouderswaarde te behouden en te verbeteren. Pensioenfonds Abbott Nederland heeft deze activiteiten uitbesteed aan de vermogensbeheerder Vanguard. 

 

Belangrijke thema's

Hoe engagement en stemming precies wordt gedaan, of daarbij samengewerkt wordt met andere aandeelhouders, hoe hierover gecommuniceerd wordt met belanghebbenden en hoe wordt omgegaan met belangenconflicten, is beschreven in het beleid van Vanguard. Vanguard rapporteert hier ook over. 

Zo zijn voor engagement de belangrijke thema’s:

 

1.Samenstelling van het bestuur

Een goed samengesteld bestuur is essentieel voor het goed kunnen besturen. Het is grootste belang is om ervoor te zorgen dat elk bestuurslid, die de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt, onafhankelijk is, bekwaam is en over voldoende ervaring beschikt. Diversiteit in denkwijze, ervaring en persoonlijke kenmerken dragen op een zinvolle manier bij aan het vermogen van het bestuur om de aandeelhoudersbelangen op een effectieve manier te behartigen.

 

2. Risicomanagement

Het bestuur is verantwoordelijk voor een effectief toezicht op en beheer van de risico’s die relevant en materieel zijn voor elke onderneming. Het bestuur van de onderneming dient een goede risicomanagementstructuur te hebben opgesteld. Het bestuur dient ook de risico’s te publiceren die de waarde van de aandeelhouders op de lange termijn kunnen beïnvloeden.

 

3. Organisatiestructuur

Een organisatiestructuur die ingericht is op het versterken van de aandeelhouders en te waarborgen dat het bestuur en management verantwoording afleggen is cruciaal. Het is belangrijk dat aandeelhouders bestuurders verantwoordelijk kunnen houden door middel van vastgestelde bestuurs- en statutenbepalingen. Een belangrijke bepaling is dat bestuurders zich jaarlijks verkiesbaar moeten stellen en dat een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders bepaalt of een bestuurder lid kan blijven of lid kan worden.

 

4. Beloningsbeleid

Een prestatie-gebonden beloningsbeleid en -praktijken zijn fundamentele drijfveren voor het creëren van duurzame en lange-termijn waarde voor de aandeelhouders. Transparantie in  beloningsbeleid- en praktijken is cruciaal voor het vertrouwen van de aandeelhouders.

Verder past Vanguard ook proxy voting toe. Dit is het proces waarbij aandeelhouders stemvolmachten verstrekken, ook wel stemmen op afstand genoemd. In de guidelines en procedures zijn de richtlijnen voor voting vastgelegd. Voor de volledige informatie verwijst Pensioenfonds Abbott Nederland naar de website:

https://www.vanguard.nl/portal/site/institutional/nl/en/about-vanguard/investment-stewardship-overview

 

2. Hoe is de beleggingsstrategie van Pensioenfonds Abbott Nederland afgestemd op de lange-termijnverplichtingen en welke afspraken met de vermogensbeheerder zijn gemaakt over het beleggingsbeleid?


Pensioenfonds Abbott Nederland heeft haar missie en visie en financiële doelstellingen vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het algemene uitgangspunt is om de verplichtingen die voortvloeien uit de premieregelingen na te komen.  

Pensioenfonds Abbott Nederland beschrijft haar beleggingsproces in haar jaarlijkse beleggingsplan.  Onderdeel hiervan is het periodieke ALM-proces dat gebaseerd op lange-termijn verwachtingen en de lange-termijn pensioenverplichtingen. Ook wordt er periodiek een portefeuilleconstructie studie uitgevoerd waarbij het strategisch lange-termijn beleggingsbeleid het uitgangspunt vormt.

 

Afspraken met vermogensbeheerders

Voor het beheren van de beleggingsportefeuille heeft het pensioenfonds vooraf kaderstellingen, gedefinieerd waaraan een mandaat en de vermogensbeheerder moet voldoen. Hier is ook bij inbegrepen hoe de vermogensbeheerders zowel financiële als niet-financiële factoren meewegen in investeringsbeslissingen. Dit alles om te borgen dat de manager en beleggingsstrategie in lijn zijn met de middellange- en lange-termijndoelstelling van het pensioenfonds. Het pensioenfonds monitort deze criteria doorlopend. In deze monitoring wordt ook gekeken naar behaalde rendementen, kosten, beleggingsstijl en de omloopsnelheid van de portefeuille. Afspraken met vermogensbeheerders worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met een korte opzegtermijn. Dit laatste betekent dat het pensioenfonds altijd de mogelijkheid heeft om het beheerd vermogen te onttrekken, wanneer uit de  monitoring blijkt dat een vermogensbeheerder niet meer handelt in overeenstemming met de vooraf vastgestelde criteria.

 

Voor meer informatie zie ook beleggingsbeleid en beleggingsbeginselen.