Beleggingsbeleid en beleggingsbeginselen

Abbott en jij betalen premie voor je pensioen. Pensioenfonds Abbott belegt die premies. Dat doen we omdat we verwachten daarmee meer rendement te kunnen behalen dan met het storten van het geld op een spaarrekening. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Beleggingen kunnen immers in waarde stijgen of dalen. Bij het vaststellen van het beleggingsbeleid houden we rekening met de belangen van de verschillende groepen deelnemers.

 

Doelstellingen van het beleggingsbeleid

De belangrijkste doelstelling van het beleggingsbeleid is dat we de betaling van onze pensioenen steeds kunnen veiligstellen. Daarbij kent ons fonds geen ambitie om de pensioenen te indexeren, behalve voor het partnerpensioen en het wezenpensioen als dat ingaat voor de pensioenrichtleeftijd.

Een bijkomende doelstelling op korte termijn is het behalen van een voldoende rendement om een buffer op te bouwen om de kans dat de werkgever moet bijstorten te verkleinen en voldoende zekerheid in te bouwen om tot een financieel stabiel fonds te komen.

Een bijkomende doelstelling voor de lange termijn is het realiseren van een hoge en stabiele dekkingsgraad tot een niveau waarop sprake kan zijn van premiekorting.

 

Risicobereidheid

De risicobereidheid ten aanzien van het beleggingsbeleid is behoudend. Het fonds vermijdt onnodige risico’s om de kans op bijstortingen te beperken. Tegelijkertijd streven we naar voldoende verwacht rendement om te voldoen aan de vermogenseisen die De Nederlandsche Bank als toezichthouder aan ons stelt.

 

Organisatie van het beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Het bestuur heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleggingsbeleid gedelegeerd aan de beleggingscommissie, die wordt ondersteund door externe adviseurs. Het bestuur heeft het vermogensbeheer en de beleggingsadministratie uitbesteed aan BMO Global Asset Management B.V. De beleggingen voor rekening en risico van de deelnemers in de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling worden beheerd door NN Investment Partners.

 

Vier categorieën beleggingsbeginselen

Het bestuur heeft een aantal beginselen vastgesteld dat het fundament vormt voor het beleggingsbeleid. De beginselen, die ook wel ‘investment beliefs’ worden genoemd, zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Financiële markten

 • Organisatie

 • Beleggingsproces

 • Maatschappelijk verantwoord beleggen en governance

 

Financiële markten

Beleggingsrisico wordt beloond

Het nemen van weloverwogen beleggingsrisico bij de selectie van beleggingen wordt op lange termijn beloond in de vorm van een hoger rendement

Diversificatie voegt waarde toe zonder rendement te kosten

Spreiding over verschillende beleggingscategorieën, stijlen, regio’s, etc. is een effectieve manier om de verhouding tussen rendement en risico voor de totale beleggingsportefeuille te verbeteren.

Eenvoud en transparantie

Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille zijn eenvoud en transparantie belangrijk. Hiermee blijft de portefeuille overzichtelijk en past deze ook bij de governance van het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een visie op de ontwikkeling van financiële markten en gebruikt deze in zijn beleid

Het bestuur heeft een visie op de ontwikkeling van de financiële markten en baseert deze visie onder andere op standpunten waar men het in de markt over eens is en op de visie van externe partijen

Niet alle markten zijn (volledig) efficiënt

Als markten efficiënt zijn, wil dit zeggen dat in de prijs van aandelen alle beschikbare publieke informatie en toekomstverwachtingen verwerkt zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Als professionele belegger kan het pensioenfonds profiteren van deze marktinefficiënties door het voeren van een actief beleid.

Pensioenfondsen moeten zorg dragen voor een hoge liquiditeit in de portefeuille

Beleggers houden er niet van als ze hun beleggingen moeilijk kunnen verkopen en ze verplicht zijn ze lang aan te houden. Liquiditeit betekent dat effecten goed verhandelbaar zijn. De huidige tijd eist liquiditeit, een eenduidige waardering van beleggingen en flexibiliteit in de beleggingsportefeuille.

Derivaten kunnen worden gebruikt om op een efficiënte manier de portefeuille in te richten

Derivaten zijn financiële instrumenten die afgeleid zijn van de handel in een concreet product. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. De waarde van een derivaat hangt af van de onderliggende waarde zoals de waarde van een aandeel, grondstof of vreemde valuta. Met derivaten is het mogelijk om op een efficiënte en goedkope manier de gewenste strategische portefeuille in te richten. De werking van de te gebruiken derivaten moet in hoofdlijnen begrijpelijk zijn.

Het fonds belegt alleen in beleggingen die transparant en begrijpelijk zijn

Indien er een gebrek is aan transparantie of een product een te hoge mate van complexiteit bezit, belegt het fonds niet in dit product.

 

Organisatie

De beste beleggingsresultaten worden behaald door een gespecialiseerd beleggingsteam gecombineerd met een hoge mate van uitbesteding aan externe managers

Op deze manier kan het bestuur de aandacht volledig richten op de pensioenverplichtingen en de doelstellingen van de organisatie zelf.

Kosten die verband houden met het beleggingsbeleid dient het fonds goed in ogenschouw te nemen.

Kosten staan vast, rendementen zijn onzeker. Hogere kosten voor een actief beleid zijn zeker, terwijl dit voor het extra beleggingsresultaat niet geldt. De kosten dienen dus minimaal goedgemaakt te worden door de verwachte hogere opbrengst en dienen continu goed geanalyseerd te worden.

 

Beleggingsproces

De basis van de strategische portefeuille is de structuur van de verplichtingen

De beleggingsportefeuille van een pensioenfonds is onlosmakelijk verbonden met de structuur van haar verplichtingen. Dit zijn de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst dient te betalen.

Goede processen zijn een essentiële voorwaarde voor prestaties

Consistente en systematische beleggingsprocessen zijn een belangrijke bron voor een duurzaam rendement.

Het managen van beleggingsrisico’s is minimaal zo belangrijk als het genereren van rendementen

Risico’s bepalen of het fonds de beleggingsdoelstelling kan behalen. Belangrijke maatstaven hierbij zijn scenario’s, de kansen dat een bepaald scenario zich voordoet en de mate van verlies dat optreedt in een bepaald scenario.

 

Maatschappelijk verantwoord beleggen en governance

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving classificeert de pensioenregeling van SPAN vooralsnog niet als een duurzaam product. Dit neemt niet weg dat SPAN bij het beleggen rekening houdt met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd.

 

Het pensioenfonds heeft vanwege ethische en maatschappelijke doelstellingen een voorkeur voor oplossingen waarmee maatschappelijk verantwoord wordt belegd.

De primaire doelstelling van het pensioenfonds blijft ten alle tijden het uitvoeren van de pensioenregeling. Het pensioenfonds doet dit op een verantwoorde wijze, waarbij tevens kosten, rendement en risico’s worden afgewogen. Voor de beleggingen betekent dit dat moet worden voldaan aan een aantal minimum normen en waarden ten aanzien van ‘ESG’:

 • Environmental;
 • Social;
 • Governance

 

Dit betekent dat niet alle beleggingen in aanmerking komen voor de portefeuille van het pensioenfonds. Hetzelfde geldt voor de vermogensbeheerorganisaties waar het pensioenfonds mee samenwerkt. Deze partijen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het pensioenfonds houdt zich daarnaast aan wet- en regelgeving zoals de regelgeving m.b.t. het vermijden te beleggen in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen en sanctiewetgeving.

Het pensioenfonds belegt haar vermogen via beleggingsfondsen en heeft de invulling van haar maatschappelijk verantwoord beleid uitbesteed aan de vermogensbeheerders van de beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders voeren het maatschappelijk verantwoord beleid uit door voting en engagement. Bij engagement wordt op een constructieve manier de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd aangegaan op het gebied van organisatiestructuur, de maatschappij en het milieu. Met stemmen wordt het stemrecht van het pensioenfonds uitgevoerd. Beide instrumenten hebben als doelstelling om de aandeelhouderswaarde te behouden en te verbeteren.

Het pensioenfonds monitort jaarlijks het gevoerde engagement en stembeleid.

 

Overige uitgangspunten

Het pensioenfonds heeft de volgende uitgangspunten voor haar maatschappelijk verantwoord beleid gedefinieerd:

 • SPAN streeft naar een beleid dat werkbaar is voor wat betreft de implementatie en monitoring.
 • SPAN is zich ervan bewust dat er geen eenduidige onderzoeken zijn die aantonen dat duurzaam beleggen ook daadwerkelijk tot een structureel hoger of lager financieel  rendement leidt.
 • Bij beleggingen met gelijke risico- rendementskarakteristieken en kosten gaat altijd de voorkeur uit naar een invulling met verantwoord beleggen;
 • De vermogensbeheerorganisaties waar het Pensioenfonds mee samenwerkt, erkennen en maken de algemeen door de Verenigde Naties vastgestelde minimale maatschappelijke normen onderdeel van hun ondernemingsbeleid, strategie, cultuur en dagelijkse gang van zaken (ondertekenaars UNPRI).

 

Praktische invulling van het beleggingsbeleid

We onderscheiden in het beleggingsbeleid twee portefeuilles: de ‘matchingportefeuille’ en de ‘returnportefeuille’. Er is een strategische normweging vastgesteld waarbij  54% van het belegd vermogen aan de matchingportefeuille wordt toegewezen en 46% aan de returnportefeuille.

De matchingportefeuille is vooral bedoeld om te zorgen dat de pensioenverplichtingen zo goed mogelijk worden afgedekt zodat het fonds altijd de pensioenen kan blijven uitbetalen. De bepalende factor bij de matchingportefeuille is de mate waarin het renterisico wordt afgedekt. De norm hiervoor is 80%, maar bij de huidige zeer lage renteniveaus wordt een renteafdekking van 60% gehanteerd.

De returnportefeuille is ingericht om extra rendement te behalen. Bij de samenstelling van de returnportefeuille is er een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Vastrentende waarden hebben – de naam zegt het al – een vast rendement. Het gaat hier om bijvoorbeeld leningen van overheden en bedrijven. Zakelijke waarden zijn beleggingen met een variabel rendement. Hierbij gaat het vooral om aandelen, maar ook grondstoffen.

De norm is dat van de returnportefeuille 70% in zakelijke waarden en 30% in vastrentende waarden wordt belegd. Er is een bandbreedte waarbinnen deze soorten beleggingen kunnen worden ingevuld. Voor zakelijke waarden is die tussen 60% en 80% en voor vastrentende waarden tussen 20% en 40%.

 

Jaarlijkse beoordeling

Het beleggingsbeleid wordt ten minste om de drie jaar vastgesteld. Binnen die periode wordt het beleid jaarlijks tussentijds beoordeeld. Een belangrijk analyse-instrument is de Asset Liability Management studie, waarbij ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld.

 

Beleggingen in de Beschikbare Premie Module,de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling

Wat op deze webpagina is geschreven over het beleggingsbeleid en de beleggingsbeginselen betreft de beleggingen die het pensioenfonds doet voor de Basis Module (eindloonregeling). Als individuele deelnemer heb je geen invloed op dat beleggingsbeleid.

Dit is anders als je ook meedoet aan de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en/of de Nettopensioenregeling. In de Vrijwillige Bijspaar module kun je overigens vanwege de fiscale wetgeving sinds 1 januari 2015 geen nieuwe bijdragen meer storten.

Bij het beleggen van je kapitaal in deze modules kun je zelf veel meer aan het stuur zitten. Klik op de links voor meer informatie over de Beschikbare Premie Module, de Vrijwillige Bijspaar Module en de Netto pensioenregeling.