Home > Pensioen 123 - laag 1 > Pensioen 123 - laag 2


Hoe is jouw pensioen geregeld?

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Je neemt deel aan de pensioenregeling van Abbott en daarom bouw je ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN). Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt. Ongeveer zes maanden voor je pensioen krijg je daarover een brief van onze administrateur AZL. Je ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van SPAN is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf je 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het verwachte ouderdomspensioenvind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan je deelneemt, is tot een jaarsalaris van € 63.255 (dit bedrag wordt jaarlijks in april aangepast) een eindloonregeling (de Basis Module). Je pensioenuitkering wordt voor dat deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelt, is 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. SPAN houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2021 is deze € 16.458. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouw je tot het grensbedrag van € 63.255 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

Als je meer verdient dan het grensbedrag, bouw je voor het gedeelte erboven tot maximaal € 112.189 (per 1 april 2021)  pensioen op in de beschikbare premieregeling (de Beschikbare Premie Module). Hierbij bouw je een pensioenkapitaal op via premies die jij en je werkgever betalen. De hoogte van die premies is afhankelijk van je leeftijd. De premies worden belegd en uiteindelijk is je pensioenuitkering afhankelijk van de hoogte van het kapitaal dat je met de premies en rendementen op de beleggingen hebt opgebouwd. Een andere belangrijke factor voor de hoogte van je pensioenuitkering zijn de tarieven voor het inkopen van een  pensioenuitkering op het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt dan kiezen voor een vaste levenslange uitkering of een variabele uitkering, waarbij je blijft doorbeleggen na je pensioendatum. Ook is soms een combinatie van een vaste en een variabele uitkering mogelijk.

Als je meer verdient dan € 112.189 per jaar, telt je inkomen boven die grens niet meer mee voor je pensioenopbouw. Wel kun je er dan voor kiezen om vrijwillig in de Netto Pensioenregeling te sparen voor je pensioen van je nettosalaris. Dit is een beschikbare premieregeling.

Voorbeeld
Laten we de pensioenopbouw verduidelijken met een voorbeeld.
Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 70.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module
Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 63.255 (het grensbedrag) – € 16.458 (de franchise) = € 46.797.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 46.797= € 775,43.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module
Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 70.000 (je bruto jaarsalaris) - € 63.255 (het grensbedrag) = € 6.745. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 6.745 = € 654,23.
Dat bedrag wordt in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.

Pensioen en deeltijd
Als je in deeltijd werkt, is je pensioenopbouw gekoppeld aan je deeltijdpercentage. Als je bijvoorbeeld 60% van een volledig dienstverband werkt, is je pensioenopbouw ook 60% van wat je bij een volledig dienstverband zou opbouwen. De precieze regels over de inhoud van je pensioenregeling vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Partnerpensioen

Als je komt te overlijden heeft je partner recht op een partnerpensioen. Er is een verschil hoe dat partnerpensioen is geregeld in Basis Module en de Beschikbare Premie Module.
In de Basis Module bouw je dat partnerpensioen op door de premies die je werkgever en jij betalen.

Als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij Abbott, krijgt je partner levenslang een partnerpensioen dat 70% is van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensionering bij SPAN pensioen zou opbouwen. De basis voor de pensioenberekening is de laatst berekende pensioengrondslag voor je overlijden.

Dit bedrag wordt dan jaarlijks met 3% verhoogd tot aan het moment dat je de 68ste jarige leeftijd zou hebben bereikt. Daarna wordt het partnerpensioen niet meer verhoogd. 

Het voor het partnerpensioen genoemde percentage van 70% van het ouderdomspensioen geldt alleen voor deelnemers die na 1  januari 2014 in dienst zijn getreden bij Abbott. Voor deelnemers die al voor die datum pensioen opbouwden bij het pensioenfonds zal het partnerpensioen lager zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Per die datum is namelijk de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het al opgebouwde ouderdomspensioen is toen verhoogd omdat het over een kortere periode wordt uitgekeerd. Daarna is per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68. Het ouderdomspensioen is toen weer verhoogd.  Het partner- en het wezenpensioen zijn in 2014 en 2018  niet verhoogd. Als je al vele jaren voor 2014 in dienst was zal het partnerpensioen dus meer onder het niveau van 70% van het ouderdomspensioen liggen dan wanneer je nog maar enkele jaren voor die datum in dienst trad. In het onderstaande rekenvoorbeelden gaan we uit van iemand die na 1-1-2014 in dienst is getreden. 

Rekenvoorbeeld
Stel dat jij zou komen te overlijden als je 40 jaar bent. Dan wordt op basis van de dan voor jou geldende pensioengrondslag berekend wat je pensioen zou worden als je onafgebroken tot je 68ste jaar bij Abbott zouden hebben blijven werken. Stel dat dit pensioenbedrag bijvoorbeeld € 25.000 per jaar zou zijn. Dan ontvangt je partner 70% van € 25.000 = € 17.500. Dit is dan het bedrag dat jouw partner levenslang per jaar ontvangt als partnerpensioen. Hierbij geldt nog dat dit bedrag jaarlijks met 3% wordt verhoogd tot aan het moment dat jij de 68ste jarige leeftijd zou hebben bereikt. Daarna wordt het partnerpensioen niet meer verhoogd.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd (de leeftijd waarop je normaal gesproken met pensioen gaat) maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangt je partner een levenslang partnerpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde ouderdomspensioen.

Rekenvoorbeeld
Stel je hebt een aantal jaren bij Abbott gewerkt en bent daarna ergens anders gaan werken. Je overlijdt voordat je bij de nieuwe werkgever met pensioen gaat. Stel je hebt bij Abbott in totaal € 7.000 aan ouderdomspensioen opgebouwd. Je partner ontvangt dan levenslang 70% van € 7.000 = € 4.900 partnerpensioen per jaar. Hierbij geldt nog dat dit bedrag jaarlijks met 3% wordt verhoogd tot aan het moment dat jij de 68ste jarige leeftijd zou hebben bereikt. Daarna wordt het partnerpensioen niet meer verhoogd.

Als je overlijdt na je pensionering ontvangt je partner een levenslang ouderdomspensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde ouderdomspensioen.

Rekenvoorbeeld
Stel dat je na je pensionering overlijdt en je pensioen is op dat moment € 30.000 per jaar. Je partner ontvangt dan levenslang een partnerpensioen van € 21.000 per jaar. Dit bedrag wordt niet verhoogd omdat jouw overlijden plaatsvond na het moment dat jij de pensioenleeftijd had bereikt.

Als je gebruik had gemaakt van keuzemogelijkheden voor uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen is de berekening gebaseerd op de gemaakte keuze.

Als je gescheiden bent en er is sprake van een bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit in mindering gebracht op de bovengenoemde rekenvoorbeelden.

Wezenpensioen
Als deelnemer van SPAN is er voor je kinderen een wezenpensioen geregeld.
Er is een verschil hoe dat wezenpensioen is geregeld in Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

In de Basis Module bouw je het wezenpensioen op door de premies die je werkgever en jij betalen. Als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent bij Abbott, krijgen je kinderen totdat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken een wezenpensioen dat per kind 14% is van het ouderdomspensioen dat je zou krijgen als je tot je pensionering bij SPAN pensioen zou opbouwen. Als je kinderen nog studeren of arbeidsongeschikt zijn, krijgen zij het wezenpensioen totdat zij de leeftijd van 27 jaar bereiken. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangen je minderjarige kinderen een wezenpensioen per kind dat 14% is van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde ouderdomspensioen.

Als je overlijdt na je pensionering en als je op dat moment nog minderjarige kinderen hebt, ontvangen zij een wezenpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde ouderdomspensioen. 

Het voor het wezenpensioen genoemde percentage per kind van 14% van het ouderdomspensioen geldt alleen voor deelnemers die na 1  januari 2014 in dienst zijn getreden bij Abbott. Voor deelnemers die al voor die datum pensioen opbouwden bij het pensioenfonds zal het wezenpensioen per kind lager zijn dan 14% van het ouderdomspensioen. Per die datum is namelijk de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Per 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd verder verhoogd naar 68 jaar.  Het al opgebouwde ouderdomspensioen is per 2014 en 2018 verhoogd omdat het over een kortere periode wordt uitgekeerd.  Het partner- en het wezenpensioen zijn toen niet verhoogd. Als je al vele jaren voor 2014 in dienst was zal het wezenpensioen per kind  dus meer onder het niveau van 14% van het ouderdomspensioen liggen dan wanneer je nog maar enkele jaren voor die datum in dienst trad.

 

Terug naar laag 1

Partnerpensioen
In de Beschikbare Premie Module is het partnerpensioen geregeld via een verzekering, die geldt zolang je bij Abbott in dienst bent.
Als je overlijdt tijdens je dienstverband krijgt je partner een partnerpensioen dat 1,1599% (voor de jaren dat je in dienst was tot 1 januari 2015 is het 1,225%)  is van de pensioengrondslag die geldt op het moment van je overlijden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je in dienst zou kunnen zijn geweest tot je 68ste jaar. Hierbij geldt dat er boven een inkomen van € 112.189 (grensbedrag per 1 januari 2021) per jaar geen pensioenopbouw plaatsvindt.

Rekenvoorbeeld
Stel je bent in 2015 in dienst gekomen en je salaris is op het moment van je overlijden € 70.000 per jaar. Van dit salaris bouwde je over € 63.255 (het grensbedrag) pensioen op in de Basis Module. Je bouwde dus over € 6.745 pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Stel dat je 35 dienstjaren had kunnen halen tot je 68ste jaar, dan wordt de berekening: 1,1599% van € 6.745 = € 78,24 x 35 = € 2.738,23. Dit is het bedrag dat jouw partner dan levenslang ontvangt als partnerpensioen uit de Beschikbare Premie Module. Natuurlijk krijgt je partner ook het partnerpensioen vanuit de Basis Module (circa 70% van het ouderdomspensioen). Ook het partnerpensioen in de Beschikbare Premie Module wordt jaarlijks met 3% wordt verhoogd tot aan het moment dat jij de 68ste jarige leeftijd zou hebben bereikt. Daarna wordt het partnerpensioen niet meer verhoogd.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangt je partner een levenslang partnerpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde pensioenkapitaal. Als er nog minderjarige kinderen zijn, wordt van het kapitaal voor hen ook een wezenpensioen aangekocht. Partner- en wezenpensioen staan dan in een verhouding van ongeveer 70:14 .

Een rekenvoorbeeld is moeilijk te geven omdat de hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen enerzijds afhankelijk is van de hoogte van je opgebouwde pensioenkapitaal en anderzijds van de tarieven die gelden op het moment van het aankopen van de uitkering. Hoe meer rendement je behaald hebt op je beleggingen, hoe hoger je kapitaal wordt. En, hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je kunt kopen van je opgebouwde kapitaal. Er is keuze tussen een vaste en een variabele uitkering. Bij de laatste wordt na de ingang van de uitkering doorbelegd en is de uitkering afhankelijk van de beleggingsrendementen. Soms is een combinatie van een vaste en een variabele uitkering ook mogelijk.

Als je overlijdt na je pensioendatum, krijgen je partner en dan nog eventuele minderjarige kinderen het partnerpensioen dan wel wezenpensioen die bij je pensionering waren aangekocht.

Partnerpensioen boven fiscaal maximum voor pensioenopbouw
Boven een jaarinkomen van  € 112.189 (per 1 april 2021) biedt het pensioenfonds geen partnerpensioen. De werkgever biedt wel dekking van het partnerpensioen via een verzekering boven deze grens.

Mogelijke ANW-uitkering
Als je overlijdt, heeft je partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl 

De hoogte van het verwachte partnerpensioen staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Alle details over het partnerpensioen kun je vinden in het pensioenreglement.

Wezenpensioen
In de Beschikbare Premie Module is het wezenpensioen geregeld via een verzekering, die geldt zolang je bij Abbott in dienst bent.
Als je overlijdt tijdens je dienstverband krijgen je kinderen totdat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken een wezenpensioen dat 0,23198% (voor de jaren dat je in dienst was tot 1 januari 2015 is dit 0,245%) is van de pensioengrondslag die geldt op het moment van je overlijden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je in dienst zou kunnen zijn geweest tot je 68ste jaar. Als je kinderen nog studeren of arbeidsongeschikt zijn, ontvangen zij het wezenpensioen tot hun 27ste jaar.

Als je overlijdt voor je pensioenrichtleeftijd maar op dat moment niet meer in dienst bent van Abbott en niet je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar je nieuwe werkgever (zie waardeoverdracht), ontvangen je kinderen een wezenpensioen dat is gebaseerd op de hoogte van het tot het eind van je dienstverband opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij geldt dat de verhouding tussen partner- en wezenpensioen ongeveer 70:14 is.

Als je overlijdt na je pensioendatum, krijgen je dan nog eventuele minderjarige kinderen het  wezenpensioen dat bij je pensionering was aangekocht.

Wezenpensioen boven fiscaal maximum voor pensioenopbouw
Boven een jaarinkomen van  € 112.189 (per 1 april 2021) biedt het pensioenfonds geen wezenpensioen. De werkgever biedt wel dekking van het wezenpensioen via een verzekering boven deze grens.

De precieze regels over het wezenpensioen vind je in het pensioenreglement.

 

Terug naar laag 1

Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt wordt, is Abbott de eerste twee jaar verantwoordelijk voor je inkomen. Je pensioenopbouw gaat dan gewoon door. Als je na die twee jaar nog steeds ziek bent, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Je pensioenopbouw gaat dan (gedeeltelijk) door, afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid. Daarvoor geldt de volgende tabel:

Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van

bedraagt de voorzetting van de pensioenopbouw

0 tot 35%

0%

35 tot 45%

40%

45 tot 55%

50%

55 tot 65%

60%

65 tot 80%

72,5%

80% of meer

100%

Als je mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, verandert ook het percentage van de voortzetting van je pensioenopbouw. De eigen premie die je betaalt, is afhankelijk van het voortzettingspercentage. Als dat bijvoorbeeld 60% is, dan hoef je 60% van je eigen premiebijdrage niet te betalen.

De pensioenopbouw wordt gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold toen je arbeidsongeschikt werd. Indien je in deeltijd werkte, geldt het deeltijdpercentage op het moment dat je arbeidsongeschikt werd. De pensioenopbouw gaat door zolang je recht blijft houden op een WIA-uitkering, maar uiterlijk tot je pensioendatum.

Uit dienst gaan als je deels arbeidsongeschikt bent

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan kan het zijn dat je voor het deel dat je nog wel kunt werken een nieuwe werkgever vindt. In dat geval blijven wij jouw pensioen verder opbouwen voor het percentage dat bij je mate van arbeidsongeschiktheid hoort op het moment dat je uit dienst ging bij Abbott. Word je méér arbeidsongeschikt, dan verhogen wij dit percentage niet. Word je minder arbeidsongeschikt, dan gaat het percentage mee omlaag.

In dienst komen als je deels arbeidsongeschikt bent 

Kom je in dienst terwijl je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan bouw je bij ons pensioen op voor het deel dat je bij Abbott in dienst bent. We zetten je pensioenopbouw níet premievrij voort voor het deel dat je al arbeidsongeschikt was. Mogelijk doet jouw vorige pensioenuitvoerder dit wel. Word je vervolgens méér arbeidsongeschikt dan je was toen je bij Abbott in dienst kwam, dan zetten wij je pensioenopbouw wel voort voor het deel dat je méér arbeidsongeschikt bent geworden.

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Pensioenreglement

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Terug naar laag 1

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Veel pensioenregelingen in Nederland kennen voorwaardelijke toeslagverlening (vaak ook indexatie genoemd). Dat wil zeggen dat de pensioenen worden aangepast aan de ontwikkeling van de lonen of de consumentenprijzen indien de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De pensioenregeling van Abbott kent geen indexatie vanwege het bijzondere karakter van de regeling. De Basis Module is namelijk een eindloonregeling en dat is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkomt omdat veel bedrijven die te kostbaar vinden. Abbott heeft samen met de vakorganisaties en ondernemingsraden besloten voor de Basis Module de eindloonregeling te handhaven, maar wel zonder indexatie van de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers. Bij een eindloonregeling wordt je pensioen gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. In de loop van je carrière zal je salaris gewoonlijk stijgen, niet alleen door verhogingen die in de cao worden afgesproken, maar ook door promoties en functieveranderingen. Al die verhogingen worden met terugwerkende kracht meegenomen in je pensioenopbouw. Daardoor zul je bij aanvang van je pensioen een aanzienlijk hogere pensioenuitkering hebben dan bij een middelloonregeling waarbij je salaris wordt gebaseerd over het salaris dat je gemiddeld over je hele loopbaan hebt verdiend. Bij de eindloonregeling van Abbott wordt je pensioen na je pensionering niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Het pensioen dat je bij je pensionering krijgt, houd je levenslang.

De Beschikbare Premie Module kent door het karakter van een beschikbare premieregeling ook geen indexatie. Jij en Abbott betalen premies. Die worden belegd en naarmate je meer rendement maakt, bouw je een hoger pensioenkapitaal op. Met dat kapitaal dien je als je met pensioen wilt gaan een periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Dat doe je  bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die verzekeraars bieden, kun je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering en soms ook voor een combinatie van die twee. Bij een variabele uitkering blijf je na je pensionering doorbeleggen en is je uitkering afhankelijk van de behaalde rendementen.  Op het moment dat je je pensioenkapitaal omzet in een periodieke uitkering is de rentestand van groot belang. Hoe hoger de rente hoe meer pensioen je kunt aankopen met je kapitaal.

De pensioenregeling van Abbott kent een uitzondering waarbij het pensioen wel geïndexeerd wordt. Als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Bij arbeidsongeschiktheid betaalt Abbott de eerste twee jaar je inkomen door. Daarna kom je in aanmerking voor een WIA- of IVA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is maximaal 70 procent van je laatstverdiende inkomen tot de WIA loongrens van € 58.311 (2021) per jaar.

Als je salaris hoger is dan die WIA loongrens, krijg je van het pensioenfonds geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
Let op: Voor het deel van je inkomen boven de WIA loongrens heeft Abbott als werkgever een WIA excedentverzekering afgesloten. Met deze verzekering is de terugval in je inkomen beperkt tot 80 procent van het deel van je salaris dat boven de WIA loongrens ligt. De premie voor deze verzekering wordt volledig door Abbott betaald.

Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een WGA-uitkering. Deze uitkering is een aantal jaren gerelateerd aan je laatstverdiende salaris. Daarna krijg je een vervolguitkering die is afgeleid van het minimumloon. Om deze vaak forse verlaging van het inkomen te voorkomen, heeft de werkgever Abbott een verzekering afgesloten waarvoor maandelijks premie wordt ingehouden op je salaris. Deelname aan de verzekering is niet verplicht, maar de werkgever adviseert dit wel. Je wordt standaard aangemeld, tenzij je zelf actie neem om je af te melden.

Terug naar laag 1

Hoe bouw je pensioen op?

Hoe bouw je pensioen op?

Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie onderdelen. De hoogte van je pensioeninkomen hangt af van wat je in elk onderdeel hebt opgebouwd.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en je AOW-leeftijd vind je op www.svb.nl.
 
Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvang je één keer per jaar zolang je pensioen opbouwt bij SPAN. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Op het UPO vind je ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je een overzicht van al het pensioen dat je hebt opgebouwd in de banen die je hebt gehad en het pensioen dat je naar verwachting gaat ontvangen vanaf je pensioenrichtleeftijd. Ook je AOW staat in het totaal overzicht opgenomen.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via Abbott. Dat kan bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of je dat nodig vindt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Als je bij Abbott in dienst bent, biedt de werkgever je één keer in de vijf jaar de mogelijkheid je financiële situatie te laten doorlichten door een onafhankelijke financiële adviseur. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud: www.nibud.nl.

Terug naar laag 1

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Abbott kent een pensioenregeling die uit twee delen bestaat waarbij de pensioenopbouw op een verschillende manier is geregeld.

De Basis Module is een eindloonregeling waarbij je pensioenuitkering wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris. Dat pensioen ontvang je tot het eind van je leven. De Basis Module geldt tot een bepaalde salarisgrens die jaarlijks in april wordt vastgesteld. Voor 2021 is die grens € 63.255.
Je pensioenuitkering wordt voor dat deel gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Het bruto jaarsalaris dat voor de pensioenberekening meetelt, is 13 x het maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag en vermenigvuldigd met één plus de gemiddelde ploegendienstfactor. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. Het pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2021 is deze € 16.458. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van je bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouw je tot het grensbedrag van € 63.255 jaarlijks 1,657% aan pensioen op.

Terug naar laag 1

Als je meer verdient dan de salarisgrens voor de Basis Module bouw je voor je salaris boven die grens tot aan een jaarsalaris van € 112.189 (per 1 april 2021) pensioen op in de Beschikbare Premie Module. Hierbij bouw je een pensioenkapitaal op via premies die jij en je werkgever betalen. De hoogte van de premies is afhankelijk van je leeftijd. Klik hier voor meer informatie over de hoogte van die premies. Die premies worden voor je belegd en vormen op je pensioendatum een pensioenkapitaal. Daarmee koop je bij een externe verzekeraar een periodieke uitkering aan. De rentestand bij het omzetten van je kapitaal in een uitkering is belangrijk. Hoe hoger de rente, hoe meer pensioen je voor je kapitaal kunt kopen. Afhankelijk van wat de verzekeraars aanbieden, kun je kiezen tussen een vaste en een variabele uitkering en soms een combinatie van de twee. Bij een variabele uitkering blijf je doorbeleggen. Je uitkering beweegt dan mee met de behaalde beleggingsrendementen.

Wij beleggen het geld dat op je pensioenbeleggingsrekening staat. Ben je bijna 68? Dan kun je weinig risico lopen met je pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als je pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens het life-cycle principe. Als je al weet dat je waarschijnlijk later wilt kiezen voor een variabele uitkering, kun je kiezen voor de beleggingsmix 'Doorbeleggen', waarbij het risico nog geleidelijker wordt teruggebracht. Wil je andere keuzes maken wat je beleggingen betreft, dan zijn daarvoor binnen onze Beschikbare Premie Module verschillende mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie. 

Als je meer verdient dan € 112.189 per jaar, telt je inkomen boven die grens niet meer voor je pensioenopbouw. Wel kun je er dan voor kiezen om vrijwillig in een beschikbare premieregeling, de Netto Pensioenregeling,  te sparen voor je pensioen van je nettosalaris.

Voor meer informatie en een rekenvoorbeeld, kijk onder ouderdomspensioen.

Terug naar laag 1

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. De pensioenregeling van Abbott kent twee onderdelen: de Basis Module tot aan een grensbedrag dat jaarlijks is april wordt vastgesteld. Voor 2021 is dat een jaarsalaris van € 63.255. Verdien je meer, dan bouw je over het resterende deel tot aan een maximum van € 112.189 pensioen op in Beschikbare Premie Module. 

In de Basis Module bouw je niet over je volledige salaris tot het grensbedrag pensioen op. Er is een drempelbedrag (de franchise) waarover je geen pensioen opbouwt omdat er rekening mee wordt gehouden dat je later ook AOW van de overheid krijgt. Dit drempelbedrag heet de franchise. Die is voor 2021 € 16.458.

Rekenvoorbeeld
Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 70.000. Je bouwt dus pensioen op in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module.

Pensioenopbouw in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is € 63.255 (het grensbedrag) – € 16.458 (de franchise) = € 46.797.
Je bouwt in dat betreffende jaar 1,657% pensioen op over € 46.797 = € 775,43.

Pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module

Je pensioenopbouw in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 70.000 (je bruto jaarsalaris) - € 63.255 (het grensbedrag) = € 6.745. Als je 40 jaar bent is de totale beschikbare premie 9,7%. Je opbouw is dus 9,7% van € 6.745 = € 654,27.

Dat bedrag wordt in dat jaar toegevoegd aan je pensioenkapitaal.

Terug naar laag 1

Jij en je werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. Die premie is verschillend voor de Basis Module en de Beschikbare Premie Module. Voor de Basis Module wordt jaarlijks een kostendekkende premie vastgesteld die voldoende is om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Zelf betaal je jaarlijks een vaste bijdrage van 4,1% van je pensioengrondslag in de Basis Module. Abbott betaalt verreweg het grootste deel van de premie die in 2019 voor de Basis Module rond 30% lag.

In de Beschikbare Premie Module is de premie die Abbott en jij betalen afhankelijk van je leeftijd. Hierbij geldt net als in de Basis Module voor jou een vaste eigen bijdrage van 4,1%. In dit geval dus van je pensioengrondslag  in de Beschikbare Premie Module. De tabel met de leeftijdsafhankelijke premie voor de Beschikbare Premie Module ziet er als volgt uit:

Premie Beschikbare Premie Module

Leeftijd                  Jouw bijdrage        Werkgeversbijdrage             Totale bijdrage
20 - 24                   4,1 %                       0,3 %                                          4,4 %
25 - 29                   4,1 %                       1,3 %                                          5,4 %
30 - 34                   4,1 %                       2,4 %                                          6,5 %
35 - 39                   4,1 %                       3,9 %                                         8,0 %
40 - 44                   4,1 %                       5,6 %                                         9,7 %
45 - 49                   4,1 %                       7,8 %                                        11,9 %
50 - 54                   4,1 %                       10,4 %                                      14,5 %
55 - 59                   4,1 %                       13,8 %                                      17,9 %
60 - 64                   4,1 %                       18,2 %                                      22,3 %
65 – 68                  4,1 %                       22,7 %                                      26,8 %

Rekenvoorbeeld

Laten we de premie die jij betaalt illustreren met een voorbeeld.

We nemen daarvoor hetzelfde rekenvoorbeeld dat we hebben gebruikt voor je pensioenopbouw. Stel: je bent 40 jaar en je bruto jaarsalaris is € 70.000.

Premie in de Basis Module

Je pensioengrondslag voor de Basis Module is dan € 63.255 (het grensbedrag per 1 april 2021) – € 16.458 (de franchise) = € 46.797. Je jaarpremie is 4,1% van € 46.797 = €1.918,68.

Premie in de Beschikbare Premie Module

Je pensioengrondslag in de Beschikbare Premie Module gaat over een bedrag van € 70.000 (je bruto jaarsalaris) - € 63.255 (het grensbedrag) = € 6.745. Je jaarpremie is 4,1% van € 6.745 = € 276,55.

In totaal betaal je dus zelf per jaar € 1.918,68 + € 276,55 = € 2.195,23 aan pensioenpremie. Dit betekent dat je per maand € 2.195,23 : 12 = € 182,94 betaalt. Je werkgever houdt maandelijks jouw deel van de pensioenpremie in op je bruto salaris. Dit bedrag staat op je loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op je loonstrook.

Meer informatie over de financiering van de pensioenregeling vind je in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota)

Terug naar laag 1

Welke keuzes heb je zelf?

Waardeoverdracht

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland (SPAN) en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Als je bij Abbott komt werken en je verdient minder dan de salarisgrens van de Basis Module (2021: € 63.255), dan zal het over het algemeen gunstig zijn je pensioen mee te nemen naar Abbott omdat in de eindloonregeling van Abbott alle salarisverhogingen worden meegenomen in de pensioenopbouw. Als je Abbott verlaat en je bent nog relatief jong, dan kan het wellicht ook verstandig zijn om je pensioen mee te nemen naar de uitvoerder van je nieuwe werkgever omdat Abbott geen indexatie kent en je pensioen dus niet meer wordt aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling als je het laat staan. Als je besluit tot waardeoverdracht, geef dit dan aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij SPAN en wordt het vanaf je 68ste jaar aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan SPAN en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever.

Vóór 2019 mochten pensioenuitvoerders pensioenen lager dan € 503,24  bruto per jaar (grensbedrag voor 2021) afkopen via een uitkering ineens. Vanaf 1 januari 2019 zijn pensioenuitvoerders verplicht mee te werken aan inkomende waardeoverdracht van deze kleine pensioenen.
Voor uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen mogen pensioenuitvoerders kiezen of zij wel of niet willen meewerken aan automatische waardeoverdracht. SPAN heeft ervoor gekozen om mee te werken aan automatische uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Als je waardeoverdracht wilt aanvragen, kun je via het portaal Mijn Pensioencijfers het aanvraagformulier downloaden. Klik hier om in het portaal naar het formulier te gaan.

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Pensioenregelingen vergelijken

De Pensioenvergelijker is een instrument om het mogelijk te maken de pensioenregeling van Abbott te vergelijken met andere pensioenregelingen. Je ziet bijvoorbeeld wat je wel en wat je niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat ze voor jou betekenen. Dan kun je er voor kiezen om eventueel zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neem je je pensioen mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder of niet? Om de vergelijking te kunnen maken heb je het Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker van je oude en je nieuwe werkgever nodig. 

Klik hier om de Pensioenvergelijker van pensioenfonds Abbott te downloaden.

Terug naar laag 1

Netto Pensioenregeling als je meer dan € 112.189 verdient

In de pensioenregeling van Abbott bouw je tot het grensbedrag van € 63.255 (april 2021) pensioen op in de Basis Module en daarboven in de Beschikbare Premie Module tot een maximum van € 112.189 (april 2021). Door een wettelijke wijziging per 1 januari 2015 zijn premies voor pensioenopbouw boven een bepaald jaarinkomen niet langer fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2021 ligt die grens op € 112.189.  Wel heeft de overheid een mogelijkheid geschapen om boven die grens pensioen op te bouwen van het nettosalaris. De latere pensioenuitkering wordt dan niet belast en er is vrijstelling van het gespaarde pensioenkapitaal boven deze grens in Box 3. Abbott biedt medewerkers met een inkomen boven deze grens de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan de Netto Pensioenregeling. Het pensioenfonds verzorgt de Netto Pensioenregeling via een beschikbare premieregeling.

Klik hier om het reglement van de Netto Pensioenregeling te bekijken.

De staffel, die geldt voor de opbouw boven het bedrag van € 112.189, is als volgt:

Leeftijd Premie
20-24 4,4%
25-29 5,4%
30-34 6,5%
35-39 8%
40-44 9,7%
45-49 11,9%
50-54 14,5%
55-59 17,9%
60-64 22,3%
65-68 26,8%
Terug naar laag 1

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als je met pensioen gaat of eerder Abbott verlaat, heb je eenmalig de keuze om een deel van je opbouwde ouderdomspensioen om te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Dit kun je doen indien je graag wilt dat jouw partner na jouw overlijden wat meer inkomen krijgt. Jouw ouderdomspensioen wordt lager, maar je partner krijgt wel een hoger partnerpensioen als je bent overleden.

Je moet deze uitruil aanvragen minstens zes maanden voordat je met pensioen gaat of binnen twee maanden nadat je deelnemerschap bij het fonds eindigt.

Als je eerder gescheiden bent, kun je geen uitruil aanvragen voor het deel van het ouderdomspensioen waaraan je ex-partner rechten ontleent.

Als je kiest voor uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen, mag het partnerpensioen na de uitruil maximaal 70% bedragen van het ouderdomspensioen dat overblijft.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Als je met pensioen gaat, heb je eenmalig de keuze om het opgebouwde partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als je op het moment dat je met pensioen gaat geen partner hebt, regelt SPAN dat automatisch voor je. Heb je wel een partner, dan moet je deze uitruil aanvragen minstens zes maanden voordat je met pensioen gaat. Je kunt dit doen als je partner bijvoorbeeld zelf een goed ouderdomspensioen heeft. Je partner moet het wel eens zijn met de uitruil en jullie moeten beiden beseffen dat je partner na de uitruil geen of minder partnerpensioen krijgt als je overlijdt. Je hebt de keus om 100%, 75%, 50% of 25% van je partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Als je eerder gescheiden bent, kun je geen uitruil aanvragen voor het bijzonder partnerpensioen dat bestemd is voor je ex-partner.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als je eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je deels met pensioen gaat
Als je wel eerder dan op je 68ste jaar meer vrije tijd wilt, maar nog niet volledig wilt stoppen met werken, dan is deeltijdpensioen een interessante mogelijkheid. Je gaat dan voor een deel van je werktijd met pensioen. Voor het andere deel blijf je werken en voor dat deel blijf je pensioen opbouwen. Je totale pensioen wordt iets lager omdat je een deel eerder opneemt, maar de teruggang bij deeltijdpensioen is niet zo groot als bij vervroegd pensioen.
Je hebt bij Abbott de mogelijkheid om te kiezen voor deeltijdpensioen vanaf je 60ste jaar. Je kunt met deeltijdpensioen gaan in delen van 10% van je gewerkte aantal uren met een minimum van 20%. Je dient deeltijdpensioen zes maanden van tevoren aan te vragen. Je dient dan op te geven voor welk deel van je dienstverband je met pensioen wilt gaan en voor welk deel je blijft werken. Je werkgever moet het met die keus eens zijn. De eenmaal gemaakte keus in onherroepelijk. Je kunt niet later het aantal werkuren weer verhogen.

Als je met deeltijdpensioen gaat en je neemt deel aan de Beschikbare Premie Module (dit geldt ook voor de vroegere Vrijwillige Bijspaar Module), dan zul je op het moment dat je met deeltijdpensioen gaat een deel van je beschikbare pensioenkapitaal moeten aanwenden voor een direct ingaand ouderdomspensioen en een bijbehorend partnerpensioen. Dat pensioen koop je aan bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die de verzekeraar biedt, kun je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering of een combinatie van deze twee.

Terug naar laag 1

Pensioen vervroegen
Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op je 68ste jaar. Bij Abbott kan dat vanaf je 60ste jaar. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Hoe eerder je stopt hoe lager het pensioen wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW waarschijnlijk later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl  om te zien wanneer voor jou de AOW ingaat.
Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat schriftelijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan het pensioenfonds kenbaar maken. De keus die je dan maakt, is onherroepelijk. 

Pensioen uitstellen
In plaats van met pensioen te gaan op je 68ste jaar kun je er voor kiezen om langer door te werken en de ingang van je ouderdomspensioen uit te stellen. Dat kan bij Abbott tot uiterlijk je 70ste jaar. Als je later met pensioen gaat, wordt je opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Als je langer doorwerkt, gaat je pensioenopbouw door. Zodra bij uitstel echter je aanspraak op ouderdomspensioen samen met de AOW 100% is van je pensioengevend salaris, wordt het deelnemerschap aan het pensioenfonds beëindigd en gaat je ouderdomspensioen meteen in. Als je langer wilt blijven doorwerken, moet je dat minstens drie maanden voor je pensioenrichtdatum aanvragen.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Eerst hoger en daarna lager pensioen

Je kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is je ouderdomspensioen lager dan het oorspronkelijk levenslange ouderdomspensioen.

Eerst lager en daarna hoger pensioen

Je kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heb je bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan het oorspronkelijke levenslange ouderdomspensioen.

Bij deze uitruil mag de lagere uitkering niet minder dan 75% van de hogere uitkering bedragen. Je dient deze uitruil minstens zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan te vragen.

Naast de bovengenoemde mogelijkheden kun je – als je ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan – je pensioen zodanig variëren dat je vanaf de pensioendatum tot de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar een extra pensioenuitkering ontvangt van maximaal twee maal de hoogte van de AOW-uitkering. Na je 68ste wordt je levenslange pensioen dan lager.

Let op: het variëren van de pensioenuitkering is een eenmalige keuze! Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je pensioen opbouwt in de Beschikbare Premie Module worden de premies die Abbott en jij betalen door NN Investment Partners belegd. Dat gaat via het LifeCycle principe. Dat houdt in dat het risico in de beleggingsportefeuille wordt afgebouwd naarmate je dichter bij je pensioendatum komt. Als je nog jong bent, kun je meer risico nemen omdat er bij eventuele tegenvallers nog voldoende hersteltijd is. Meer risico kan betekenen dat je mogelijkerwijs ook een kans op een hoger rendement hebt. Als je ouder bent, kun je je minder risico veroorloven omdat de tijd tot je pensioen (de hersteltijd) nog maar kort is. Dan wil je vooral je opgebouwde kapitaal veiligstellen. 


Belangrijk dat je je risicoprofiel bepaalt
De premies die Abbott en jij betalen voor je deelname aan de Beschikbare Premie Module worden belegd op jouw persoonlijke pensioenrekening bij NN Investment Partners.  Je hebt inloggegevens voor deze pensioenrekening ontvangen. Via deze rekening kun je zelf verschillende beleggingskeuzes maken. Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden van de beleggingskeuzes. SPAN vindt het namelijk belangrijk dat je weet wat beleggen voor je pensioen inhoudt, welke risico's je daarbij loopt en hoe je een portefeuille met beleggingen kunt samenstellen die past bij jouw risicoprofiel. Daarom is er een aantal korte video's te vinden op de website Mijn Pensioen | Inloggen (nnip.com) dat je informeert over deze onderdelen. Voordat je je risicoprofiel bepaalt of een keuze maakt voor een andere beleggingswijze, dien je eerst deze video's te bekijken.

Als je niet inlogt op je pensioenrekening en niet je risicoprofiel bepaalt, worden je premies automatisch voor je belegd in de standaardoptie die het bestuur van SPAN voor de deelnemers heeft gekozen:  Neutrale Life-Cycle Mix. 

De standaard beleggingswijze is de LifeCycle Mix. Hierbij hoef je zelf niets te doen, je premies worden voor je belegd. Naarmate je pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico automatisch afgebouwd. Als je niet zelf je risicoprofiel bepaalt op de website, dan beleg je volgens het default Neutrale risicoprofiel.

Als je niet wenst te beleggen in de standaard LifeCycle Mix, dan kun je kiezen voor Eigen Verdeling & Sparen. Hierbij wordt jouw premie door NN Investment Partners belegd volgens de door jou aangegeven verdeelsleutel in de fondsen die jij hebt geselecteerd uit het beschikbare aanbod op de website.

Vanaf 15 jaar voor je pensioendatum kun je aangeven of je wilt doorbeleggen na je pensionering. Deze variant is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die van plan zijn bij hun pensionering te gaan kiezen voor een variabele uitkering. Zij blijven dus na hun pensionering doorbeleggen. Daardoor wordt het risico minder geleidelijk afgebouwd dan in de standaard LifeCycle Mix.

Rendementen
De rendementen van je beleggingen in de Beschikbare Premie Module, de inmiddels gesloten Vrijwillige Bijspaar Module en de vrijwillige Netto Pensioenregeling zijn afhankelijk van de door jou gemaakte beleggingskeuzes. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan deze modules neemt deel aan de Neutrale Life-Cycle Mix, die het bestuur als standaardoptie heeft gekozen.Het bestuur heeft gekozen voor deze neutrale mix als default omdat veel deelnemers niet inloggen op hun persoonlijke pensioenrekening.  Het gemiddeld rendement van de Neutrale Life-Cycle Mix over de afgelopen vijf jaar was als volgt:

Jaar

Gemiddeld rendement

2018

-2,3%

2017

2,9%

2016

8,1%

2015

-0,7%

2014

16,9%


Bovengenoemde percentages zijn het gemiddelde van de rendementen van alle deelnemers aan de Neutrale Life-Cycle Mix.  De rendementen per leeftijdscohort verschillen omdat het risicoprofiel anders is. Een jonge deelnemer heeft een hoger risicoprofiel dan een oudere deelnemer. Meer informatie over de beleggingsresultaten vind je in de jaarverslagen.

Terug naar laag 1

Pensioenuitkering kopen

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module, de Netto Pensioenregeling en/of de voormalige Vrijwillige Bijspaar Module komt op je pensioendatum je pensioenkapitaal vrij. Je moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Een pensioenuitkering is een periodieke uitkering die je ontvangt zolang je leeft. Je koopt die pensioenuitkering niet bij het pensioenfonds, maar kiest zelf bij welke pensioenverzekeraar je de uitkering koopt.  

Hoe je pensioenuitkering eruitziet, bepaal je ook zelf. Afhankelijk van de mogelijkheden die de verzekeraar biedt, kies je of je een bedrag per maand of per kwartaal ontvangt. Sinds 1 september 2016 is er wetgeving van kracht waarbij het mogelijk is om te kiezen voor een vaste levenslange uitkering, een variabele uitkering of een combinatie van deze twee. Bij de variabele uitkering blijft je pensioenkapitaal na je pensioendatum belegd en wordt er dus beleggingsrisico genomen. De mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van de keuzes die de verschillende verzekeraars bieden.

Als je een voorkeur hebt voor een variabele uitkering kun je daar in de pensioenregeling van Abbott al op voorsorteren tijdens de opbouwfase door te kiezen voor de life-cycle beleggingsmix 'Doorbeleggen', die is gericht op doorbeleggen na de pensioendatum.

Je ontvangt voor jezelf een pensioen. In veel gevallen heb je daarnaast ook een partnerpensioen geregeld. Hiermee krijgt je partner een pensioen wanneer je overlijdt. Wil je geen partnerpensioen aankopen of heb je geen partner? Dan kun je het partnerpensioen ook toevoegen aan je eigen pensioen. Je pensioen wordt dan hoger, maar je eventuele partner krijgt dan niets na je overlijden. Je partner dient akkoord te gaan met deze ruil.

Terug naar laag 1

Hoe zeker is je pensioen?

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. SPAN voert een beleid waarbij het alle mogelijke risico’s zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen en die risico’s zo veel mogelijk probeert te beheersen. Toch kunnen er onverwachte, heftige ontwikkelingen zijn die mogelijk kunnen leiden tot een tekort zodat SPAN maatregelen moet treffen om dit tekort op te heffen. Ga voor meer informatie over die maatregelen naar tekort.

SPAN probeert dus voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPAN moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld SPAN ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPAN ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar SPAN rekening mee moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. SPAN moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement en het beleggingsbeleid van SPAN vind je in de jaarverslagen en de ABTN.

Voor de Beschikbare Premie Module geldt dat je pensioenuitkering afhankelijk is van de hoogte van de beschikbare premie, de rendementen op je beleggingen en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van pensioen. Verzekeraars baseren hun tarief op de rente, de levensverwachting van mensen en een vergoeding voor de kosten die ze maken.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van je pensioen verwijzen wij je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Terug naar laag 1

Geen indexatie

Veel pensioenregelingen in Nederland kennen voorwaardelijke toeslagverlening (vaak ook indexatie genoemd). Dat wil zeggen dat de pensioenen worden aangepast aan de ontwikkeling van de lonen of de consumentenprijzen indien de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De pensioenregeling van Abbott kent geen indexatie vanwege het bijzondere karakter van de regeling. De Basis Module is namelijk een eindloonregeling en dat is een regeling die in Nederland bijna niet meer voorkomt omdat veel bedrijven die te kostbaar vinden. Abbott heeft samen met de vakorganisaties en ondernemingsraden besloten voor de Basis Module de eindloonregeling te handhaven, maar wel zonder indexatie van de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers. Bij een eindloonregeling wordt je pensioen gebaseerd op je laatst verdiende salaris voordat je met pensioen gaat. In de loop van je carrière zal je salaris gewoonlijk stijgen, niet alleen door verhogingen die in de cao worden afgesproken, maar ook door promoties en functieveranderingen. Al die verhogingen worden met terugwerkende kracht meegenomen in je pensioenopbouw. Daardoor zul je bij aanvang van je pensioen een aanzienlijk hogere pensioenuitkering hebben dan bij een middelloonregeling waarbij je salaris wordt gebaseerd over het salaris dat je gemiddeld over je hele loopbaan hebt verdiend. Bij de eindloonregeling van Abbott wordt je pensioen na je pensionering niet meer aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Het pensioen dat je bij je pensionering krijgt, houd je levenslang.

De Beschikbare Premie Module kent door het karakter van een beschikbare premieregeling ook geen indexatie. Jij en Abbott betalen premies. Die worden belegd en naarmate je meer rendement maakt, bouw je een hoger pensioenkapitaal op. Met dat kapitaal dien je als je met pensioen wilt gaan een periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Dat doe je  bij een externe verzekeraar. Afhankelijk van de mogelijkheden die verzekeraars bieden, kun je kiezen voor een vaste of een variabele uitkering en soms ook voor een combinatie van die twee. Bij een variabele uitkering blijf je na je pensionering doorbeleggen en is je uitkering afhankelijk van de behaalde rendementen.  Op het moment dat je je pensioenkapitaal omzet in een periodieke uitkering is de rentestand van groot belang. Hoe hoger de rente hoe meer pensioen je kunt aankopen met je kapitaal.

De pensioenregeling van Abbott kent een uitzondering waarbij het pensioen wel geïndexeerd wordt. Als je in actieve dienst zou overlijden voor je pensioenrichtdatum, wordt het partner- en/of wezenpensioen in de Basis Module en de Beschikbare Premie Module jaarlijks verhoogd met 3% tot je de pensioenrichtleeftijd zou hebben bereikt.

Meer informatie vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat SPAN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. SPAN heeft de taak om in nauw overleg met de werkgevers, ondernemingsraden en vakbonden zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. Als er sprake is van een financieel tekort moet het bestuur van het pensioenfonds daar De Nederlandsche Bank (DNB) onmiddellijk van op de hoogte stellen. Er moet dan een herstelplan worden gemaakt met maatregelen die ertoe leiden dat het tekort uiterlijk binnen 10 jaar wordt opgelost. Het bestuur kan daarvoor verschillende maatregelen nemen. In de uitvoeringsovereenkomst tussen SPAN en Abbott is opgenomen dat de werkgever binnen bepaalde grenzen en binnen de financiële mogelijkheden een bijstortingsverplichting heeft. SPAN zal als er een tekort is in overleg treden met Abbott in Nederland en ook met het Amerikaanse moederbedrijf over de noodzakelijke bijstorting. Verhoging van de premie is in tweede instantie ook een mogelijkheid om een financieel tekort op te lossen. Alleen in het uiterste geval kan SPAN besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Meer informatie vind je in de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota).

 

Herstelplan per half december 2019
Vooral door de daling van de al extreem lage rente, is de beleidsdekkingsgraad van SPAN per eind september 2019 uitgekomen op 112,4%. Dit is beneden het voor het fonds vereiste niveau van 113,5%. Daarom heeft het bestuur op 11 december 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. 

Volgens de prognoses in dit plan, dat  nog vóór de coronacrisis is ingediend bij DNB, verwachtte het bestuur op basis van voortzetting van het reguliere beleid dat het vermogen in 2021 weer het vereiste niveau zal hebben bereikt. Voor de meest actuele financiële situatie zie dekkingsgraad.

 

 

 

Terug naar laag 1

Welke kosten maken wij?

SPAN maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO), nieuwsbrieven en het bijhouden van de website.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen aan wie wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.Het bestuur onderschrijft de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Het pensioenfonds werkt met een begroting waarbij elk kwartaal een inzicht wordt verkregen hoe de kosten zich verhouden tot het budget. Per dienstverlener zijn vaste prijsafspraken gemaakt over het vaste pakket van taken. Ad hoc taken worden vooraf geoffreerd en vastgesteld.

In de jaarverslagen vind je informatie over de financiële gang van zaken en dus ook de kosten van SPAN.Ook is daarin een overzicht van de uitvoeringskosten per deelnemer opgenomen.

Als je deelneemt aan de Beschikbare Premie Module worden de premies die jij en je werkgever betalen, belegd op jouw persoonlijke ‘Mijn Pensioen’ rekening bij NN Investment Partners. Voor aan- en verkopen van beleggingsfondsen worden geen kosten berekend. Wel berekenen de beleggingsfondsen jaarlijks managementkosten die al verwerkt zijn in de koers van de fondsen. Die kosten verschillen per fonds. Op de website van ‘Mijn Pensioen’, https://mijnpensioen.nnip.com/ , die toegankelijk is via je persoonlijke inloggegevens, kun je een overzicht vinden van de beschikbare fondsen en de managementkosten van de verschillende fondsen.

Meer informatie over ‘Mijn Pensioen’ vind je ook in een brochure die je kunt downloaden via onze website

Terug naar laag 1

Wanneer moet je in actie komen?

Als je verandert van pensioenuitvoerder

Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat vraag je aan je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van SPAN en van je mogelijke nieuwe pensioenuitvoerder en van de inhoud van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Als je bij Abbott komt werken en je verdient minder dan de salarisgrens van de Basis Module (2021: € 63.255), dan zal het over het algemeen gunstig zijn je pensioen mee te nemen naar Abbott omdat in de eindloonregeling van Abbott alle salarisverhogingen worden meegenomen in de pensioenopbouw. Als je Abbott verlaat en je bent nog relatief jong, dan kan het wellicht ook verstandig zijn om je pensioen mee te nemen naar de uitvoerder van je nieuwe werkgever omdat Abbott geen indexatie kent en je pensioen dus niet meer wordt aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling als je het laat staan. Als je besluit tot waardeoverdracht, geef dit dan aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft je pensioen staan bij SPAN en wordt het vanaf je 68ste jaar aan je uitbetaald. Je betaalt geen premie meer aan SPAN en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe werkgever. 

Als je bij Abbott bent komen werken en de bij je vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken wilt overdragen naar Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland, kun je het formulier om een offerte voor waardeoverdracht aan te vragen downloaden via het portaal Mijn Pensioencijfers. Klik hier om binnen dit portaal naar het formulier te gaan. 

Vroeger mochten pensioenuitvoerders pensioenen lager dan € 503,24 bruto per jaar (grensbedrag voor 2021) afkopen via een uitkering ineens. Vanaf 1 januari 2019 zijn pensioenuitvoerders verplicht mee te werken aan inkomende waardeoverdracht van deze kleine pensioenen.
Voor uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen mogen pensioenuitvoerders kiezen of zij wel of niet willen meewerken aan automatische waardeoverdracht. SPAN heeft ervoor gekozen om mee te werken aan automatische uitgaande waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Meer informatie over waardeoverdracht vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je arbeidsongeschikt wordt

Als je langer dan twee jaar voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent wordt je pensioenopbouw premievrij voortgezet voor het gedeelte dan je niet meer kunt werken.

Voor de voortzetting van de premievrije pensioenopbouw geldt de volgende tabel:

Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van

bedraagt het voortzettingspercentage

0 tot 35%

0%

35 tot 45%

40%

45 tot 55%

50%

55 tot 65%

60%

65 tot 80%

72,5%

80% of meer

100%

Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Alle details over arbeidsongeschiktheid en pensioen vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Je pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen. Dat betekent dat je partner een uitkering van SPAN krijgt na je overlijden. Hoe hoog die uitkering is, hangt mede af van de leeftijd waarop je overlijdt, of je nog in dienst bent of niet. Je leest er meer over bij partnerpensioen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap
Alleen de echtgeno(o)t(e) of wettelijk geregistreerde partner maakt zonder meer aanspraak op een partnerpensioen. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor je pensioenregeling hetzelfde. Als je in Nederland gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoef je SPAN niet te informeren. We krijgen daar rechtstreeks bericht van via de Basisregistratie Personen. Als je in het buitenland gaat trouwen, moet je dat zelf wel doorgeven aan het het pensioenfonds door een formulier in te vullen dat je kunt downloaden via het portaal Mijn Pensioencijfers. Klik hier om in het portaal dit formulier te downloaden.

Samenwonen
Als je samenwoont zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan je partner, als die kan worden aangemerkt als partner volgens het pensioenreglement, ook aanspraak maken op een partnerpensioen. Hiervoor moet je partner wel worden aangemeld bij AZL, de administrateur van SPAN. Je moet dan ook een kopie van de samenlevingsovereenkomst overleggen. Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers naar het formulier te gaan om je partner aan te melden.

Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap of het samenwonen beëindigt

Wanneer jij en je partner besluiten uit elkaar te gaan is het belangrijk om ook naar je pensioen te kijken. Een scheiding kan namelijk grote gevolgen hebben voor je pensioen.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap
Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap en ga je scheiden? Dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. De verdeling van ouderdomspensioen heet ook wel verevening van het ouderdomspensioen. Je ex-partner heeft twee jaar de tijd om een verzoek tot verevening van het ouderdomspensioen in te dienen bij AZL, de administrateur van SPAN. De adresgegevens vind je bij Contactinformatie. Na deze twee jaar is SPAN niet meer verplicht om aan dit verzoek mee te werken en moet je zelf met je ex-partner de verdeling van het ouderdomspensioen regelen. Als je ex-partner het verzoek tot verevening op tijd heeft ingediend, krijgt hij of zij recht op het verevende deel van het ouderdomspensioen als jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als je partner ook werkt en pensioen opbouwt, heb je evenzo recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen.

Naast de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen, heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat tot het eind van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Bij samenwonen
Woonde je samen op basis van een samenlevingscontract? Dan heeft het einde van je relatie geen gevolgen voor je ouderdomspensioen maar wel voor het partnerpensioen. Je ex-partner heeft dan recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het eind van je relatie. Als je AZL, de administrateur van SPAN, op de hoogte stelt van het eind van je relatie, zorgt SPAN ervoor dat je ex-partner een aanspraak krijgt op dit partnerpensioen. Dit noemen we een bijzonder partnerpensioen. Het wordt levenslang uitgekeerd aan je ex-partner na jouw overlijden.

Jij en je ex-partner kunnen besluiten andere afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Die afspraken dienen dan te worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Formulieren om afspraken bij scheiding en om beëindiging partnerrelatie te melden
Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers een formulier te downloaden waarmee je de afspraken kunt doorgeven die je bij een scheiding met je ex-partner hebt gemaakt over het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.
Klik hier om in het portaal Mijn Pensioencijfers het formulier te downloaden waarmee je bij beëinding van de relatie de partner met wie je samenwoonde, kunt afmelden.

Alle regels over pensioen en scheiding vind je in het pensioenreglement.

Terug naar laag 1

Als je verhuist binnen Nederland
Als je verhuist binnen Nederland hoef je niets door te geven aan de SPAN omdat dit automatisch gebeurt. Let op, je moet dit wel altijd doorgeven aan je werkgever.

Als je verhuist buiten Nederland
Woon je in het buitenland en ga je verhuizen of verhuis je naar het buitenland geef een adreswijziging dan altijd door aan de SPAN en je werkgever.
Een vertrek naar het buitenland kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van je AOW. Kijk daarvoor op www.svb.nl.

Terug naar laag 1

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Je houdt wel recht op aanspraken op ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen die je tot het moment van je ontslag hebt opgebouwd. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je pensioen voor jezelf in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Terug naar laag 1

Als je meer of minder gaat werken

Als je fulltime werkt en je minder gaat werken, heeft dat gevolgen voor je pensioenbouw. Dat is ook het geval als je nu parttime werkt en meer uren gaat werken. Ga je bijvoorbeeld van een fulltime dienstverband naar een dienstverband van 50%, dan wordt je pensioenopbouw ook 50% van wat je op basis van een fulltime dienstverband zou opbouwen. Werkte je eerst voor 40% en ga je later 80% werken, dan gaat de deeltijdfactor van je pensioenopbouw dus omhoog van 40% naar 80%. Als je minder gaat werken, moet je je er dus goed van bewust zijn dat je dan minder pensioen opbouwt dan eerst. 

Als je minder gaat werken in het kader van deeltijdpensioen gelden er andere regels. Ga daarvoor naar de specifieke tekst over Deeltijdpensioen.

Terug naar laag 1

Als je verlof opneemt

Als je gewone vakantiedagen opneemt of met ziekteverlof bent, dan gaat je pensioenopbouw gewoon door. Dat geldt niet voor onbetaald verlof. De algemene regel is dat als je onbetaald verlof opneemt, je tijdens deze verlofperiode geen pensioen opbouwt. Er is een uitzondering en die heeft te maken met de levensloopregeling als die voor jou nog van toepassing is. Als je in je onbetaald verlofperiode minstens 70% van je laatst verdiende loon opneemt uit je levenslooptegoed, dan gaat je pensioenopbouw door. Neem je echter minder op dan 70% van je laatst verdiende loon, dan bouw je geen pensioen op over de onbetaald verlofperiode.
Je kunt ervoor kiezen om tijdens de onbetaalde verlofperiode zelf de pensioenopbouw voort te zetten. Dit houdt echter in dat je dan niet alleen je eigen werknemerspremie, maar ook de werkgeverspremie dient te betalen. Bedenk daarbij dat de werkgeverspremie veel hoger is dan de premie die je zelf betaalt.
 
Als je besluit over een bepaalde periode gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk onbetaald verlof op te nemen, dan bouw je alleen pensioen op over het gedeelte dat je werkt. 

Partner en kinderen verzekerd bij onbetaald verlof tot 18 maanden
Deze regels gelden voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Mocht je echter tijdens je periode van onbetaald verlof onverhoopt komen te overlijden, dan ontvangt je partner 70% van het ouderdomspensioen dat voor jou was verzekerd voorafgaand aan je periode van onbetaald verlof. Voor wezen geldt dat zij 14% van het ouderdomspensioen ontvangen. Wat hier beschreven staat over het partner- en het wezenpensioen geldt voor een maximumperiode van 18 maanden. Ga je langer met onbetaald verlof, dan geldt deze verzekering niet meer. 

Opbouw pensioen begint weer bij terugkeer
Als je na een periode van onbetaald verlof weer volledig of gedeeltelijk aan het werk gaat, wordt de opbouw van je pensioen voortgezet op basis van het salaris en het eventuele deeltijdpercentage dat geldt bij je terugkeer.  

Als je overweegt om een tijd onbetaald verlof op te nemen, is het verstandig daarbij in aanmerking te nemen wat dit betekent voor de opbouw van je pensioen.

 

Terug naar laag 1

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl is een gezamenlijk initiatief van alle pensioenuitvoerders en de overheid. Op die website vind je niet alleen de meeste actuele gegevens van je pensioen bij SPAN, maar ook van je opgebouwde pensioenaanspraken bij al je vorige werkgevers en de AOW. Je hebt daar dus je complete pensioenplaatje zowel in bruto- als in netto bedragen in één overzicht. Om te kunnen inloggen heb je een DigiD nodig. Dit is een digitale identiteitscode die je kunt aanvragen via de website www.digid.nl.

Het is verstandig om minstens één keer per jaar in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl  om te zien hoe je pensioen ervoor staat. Voldoen de cijfers die je daar ziet aan je wensen en verwachtingen of niet? In dat laatste geval kun je daar misschien zelf nog iets aan doen door bijvoorbeeld extra te sparen voor je oudedag. In de komende jaren wordt www.mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid met meer informatie over keuzes rond je pensioen. Het is dus goed als je de weg naar deze belangrijke website weet te vinden.

Terug naar laag 1

De pensioenregeling van Abbott biedt je verschillende keuzemogelijkheden zoals deeltijdpensioen of eerder of later met pensioen gaan. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen omwisselen voor een hoger partnerpensioen of omgekeerd je opgebouwde partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omwisselen voor een hoger ouderdomspensioen. Verder kun je eerst een aantal jaren een hoger ouderdomspensioen krijgen en vervolgens levenslang een lagere uitkering of omgekeerd.

In de eerste laag van het pensioenoverzicht vind je deze mogelijkheden onder de kop ‘Welke keuzes heb je zelf’. Vervolgens kun je per onderwerp doorklikken naar meer informatie over deze keuzemogelijkheden.

Terug naar laag 1

Als je vragen hebt over onze pensioenregeling of over de actie- en/of keuzemomenten, kun je contact opnemen met onze administrateur AZL:
AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
Telefoon: 088 116 3001

E-mail: pf-abbott@azl.eu

Voor vragen over je inloggevens voor of de beleggingen in de Beschikbare Premie Module, kun je contact opnemen met de klantenservice van NN Investment Partners:
Telefoon: 0800 645 6736 (vanuit Nederland) of +31 88 646 67 66 (vanuit het buitenland)
E-mail: info@mijnpensioen.nnip.com, website: Mijn Pensioen | Inloggen (nnip.com)

Als je contact wilt opnemen met het bestuur van Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland, kun je je wenden tot:
Bestuursbureau SPAN
p/a Montae
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK RIJSWIJK
E-mail: BestuursbureauSPAN@montae.nl

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Terug naar laag 1

Voetteksten

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan.

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Terug naar laag 1
Anker